AMSTERDAM - Wijkcentrum d’Oude Stadt.nl en Wijkcentrum de Pijp.nl blijven na de inbreng van een amendement in de gemeenteraad bij de algemene beschouwingen hun subsidie voor 2021 behouden.


Bewoners en organisaties die de afgelopen tijd hen bijstonden in het behoud van de subsidie worden bedankt door de wijkraad, naast speciale dank aan de politici die een amendement daartoe indienden, en zij die daar voor stemden. Voor stemden zeker Groenlinks, PvdA, CDA, Bij1, SP, PvdOuderen en PvdDieren; dus minstens 24 stemmen voor van de 45!

Hierdoor kan het werk van d’Oude Stadt voor bewoners voortgezet worden en kan het wijkcentrum gehuisvest blijven op de Kerkstraat 123. Wijkcentrum d’Oude Stadt kreeg medio dit jaar van het stadsdeelbestuur Centrum te horen dat de subsidie voor huisvestingskosten inclusief kantoorkosten en ICT zou worden afgebouwd met ingang van 2021,

Het stadsdeelcommissie bestuur van centrum bleef een negatief advies geven. De Gemeenteraad besliste vrijdag 18 december in meerderheid voor amendement 1410 waardoor d’Oude Stadt en wijkcentrum de Pijp hun subsidie voor 2021 behouden.

Het amendement regelt niet alleen het (aanvullende) budget zodat de wijkcentra hun activiteiten in 2021 kunnen voortzetten. De voorwaarde is gesteld dat de wijkcentra zich heroriënteren op hun toekomst en doorontwikkeling van hun rol, activiteiten en financiële basis en daarover met de gemeente in overleg gaan.

Motie
De raad stemde die dag ook voor de motie buurtplatformrecht. Die motie legt een duidelijk relatie met de Uitvoeringsagenda Democratisering, waarbij het vergroten van de autonomie en zeggenschap in de buurt een van de pijlers is. De motie stelt voor met de organisaties achter het buurtplatformrecht (o.a. d’Oude Stadt) dit idee uit te werken en te onderzoeken of het onderdeel zou kunnen worden van het nieuwe

Participatiebeleid
Daarvoor wordt ook budget gevraagd. Verder Bovenstaande raadsbesluiten vullen elkaar goed aan, maar behoeven dus nog nadere uitwerking” aldus de vertegenwoordigers van de wijkraad.