AMSTERDAM - Het jaarlijks onderhoud aan het grondwaterbeheerssysteem van het Diemerpark staat weer op de planning. De werkzaamheden starten vanaf 16 oktober en vinden gefaseerd plaats op 11 locaties in het park voor de duur van maximaal zeven weken.

Dit onderhoud bestaat uit het preventief vervangen van onderdelen van de onderwaterpompen en het verwijderen van kalk- en ijzeraanslag met zoutzuur uit de onttrekkingsputten (voor locaties zie afbeelding 1). Om deze werkzaamheden uit te voeren dragen werknemers beschermende kleding en plaatsen zij bouwhekken rondom de onttrekkingsputten.

Wat betekent dit voor u?

Delen van het Diemerpark zullen voor passanten en bezoekers niet toegankelijk zijn. Bij onderhoud aan de IJmeer-zijde zal het daaraan parallel lopende fiets- en voetpad , direct naast de hondenuitloopstrook nabij de brug van de Diemerparklaan en vijver, tijdelijk door (weg)afzettingshekken afgesloten zijn . Deze afsluiting duurt ongeveer zeven dagen, waarna weer andere onttrekkingsbronnen in de hekken zullen staan. Met bebording wordt aangegeven welk gedeelte afgesloten is.

Waarom onderhoud?

Zo mooi als het park nu is, is de geschiedenis allerminst. Vanaf de jaren 50 tot 1973 was dit een vuilstortplaats waar ook, zij het een klein deel van het gebied chemisch afval is verbrand en teerresten zijn gedumpt.

De voormalige vuilstort is eind jaren 90 ingepakt door 26 meter diepe wanden aan te brengen met over het hele oppervlak een afsluitende kleilaag. Hierop is een laag schone grond aangebracht (zie figuur 2).

Door de bovenafdichting van klei sijpelt een kleine hoeveelheid regenwater. Dit water pompt de gemeente Amsterdam, na reiniging, naar de stadswaterzuivering. Om de werking van de onttrekkingsputten te kunnen blijven garanderen is elk jaar onderhoud nodig.

Natuurgebied

Het Diemerpark is sinds 2001 een uniek natuurgebied in de stad. Er zijn ruim tweehonderd plantensoorten geteld en ruim tweehonderd vogelsoorten, waaronder de oeverzwaluw en de ijsvogel. Ook hebben karakteristieke zoogdieren het natuurgebied weten terug te vinden, zoals vleermuizen, vossen, hermelijnen.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Bart Manders via telefoon 020 254 4403.