AMSTERDAM - Nuon Warmte legt in Amsterdam een netwerk aan van stadswarmteleidingen om in totaal 20.000 woningen op een duurzame wijze van warmte te voorzien. Het netwerk wordt gevoed door de warmtetransportleiding Noorderwarmte. De transportleiding is onlangs aangelegd in o.a het parkeerterrein bij flat B.

Om verpleeghuis De Die, het stadsdeelkantoor en toekomstige nieuwbouwwoningen aan te sluiten op Noorderwarmte moet een warmte transportleiding worden aangelegd. Deze transportleiding loopt vanaf het parkeerterrein van flat B via de groenstrook achter het Leger des Heils en vervolgens parallel aan de Loenermark naar De Die.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf maandag 1 mei is gestart met de werkzaamheden voor de realisatie. Gelijktijdig vervangt Liander een bestaande gasleiding. De werkzaamheden zijn opgeknipt in 4 fases en duren in totaal 9 weken.

Hierna worden de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen per fase beschreven:

  • Fase 1: Aanleg warmteleiding in groenstrook achter Leger des Heils
  • Fase 2: Kruising Loenermark
    Tijdens de aanleg van de warmteleiding door de Loenermark is tijdelijk geen doorgaand autoverkeer mogelijk over de Loenermark. Met bebording wordt de tijdelijke route voor het verkeer aangegeven.
  • Fase 3: Aanpassing gasleiding en aanleg warmteleiding parallel aan Loenermark
    Voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de gasleiding door Liander en voor de aanleg van de warmteleiding wordt de helft van de Loenermark afgesloten voor het verkeer. Hierdoor wordt er een eenrichtingsroute ingesteld. Het verkeer de wijk in rijdt langs de werkzaamheden. De wijk uit rijdt het verkeer via de onderdoorgang richting de Waddenweg. Met bebording wordt de tijdelijke route voor het verkeer aangegeven. De parkeerplaatsen rondom de werkzaamheden komen tijdelijk te vervallen.
  • Fase 4: Aanleg warmte leiding in toegang parkeerplaats flat B
    De werkzaamheden worden uitgevoerd in de toegang tot de parkeerplaats van flat B. Om de parkeerplaatsen bereikbaar te houden wordt een tijdelijke weg over het voetpad gemaakt. Ook het fietsverkeer richting het J.H. Hisgenpad wordt tijdelijk via het parkeerterrein geleid. De garageboxen onderin de flat zijn bereikbaar.

Planning

Fase 1: 1 mei t/m 29 mei
Fase 2: 29 mei t/m 9 juni
Fase 3: 1 mei t/m 30 juni
Fase 4: 19 juni t/m 30 juni

Wat merkt u ervan?

Voor de aanleg van de warmtetransportleiding wordt een sleuf met een breedte van circa 3 meter gegraven. De leiding wordt aangelegd in het voetpad, de weg, parkeervakken en groenstrook.

De parkeerplaatsen rondom het werkterrein zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar. Auto’s kunnen in de omgeving worden geparkeerd. Met bebording worden de verschillende omleidingen aangegeven. Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met enige verkeersvertraging, vanwege wegomleidingen. Voor de uitvoering wordt onder andere gebruik gemaakt van graafmachines, vrachtwagens en ander materieel. Daarnaast rijdt er extra transportverkeer om materiaal aan- en af te voeren. De werktijden zijn van 7.00 tot 17.00 uur. Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Via de website www.nuon.nl is actuele informatie beschikbaar over het project Noorderwarmte.

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze toezichthouder via telefoonnummer 06 4600 7008 (van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur).