AMSTERDAM - Hart voor Vrijheid Amsterdam (HVVA) doet als nieuwe politieke partij onder Lijst 14 mee met de gemeenteraadsverkiezingen en profileert zichzelf als corona kritisch en links van het midden.


Wij bekritiseren de uitdijende regelcratuur voor burgers en ondernemers, de confiscatie van 78.000 fietsen per jaar of het op grote schaal terugvorderen van toeslagen bij de minima. De overheid heeft de afgelopen jaren steeds meer straffende macht naar zich toegetrokken en daarin wil HVVA een trendbreuk forceren. De zelfstandige burger hoort wederom het hart van het beleid te worden en de overheid hoort daaraan dienstbaar en ondergeschikt te worden gemaakt. Wij kiezen voor de participerende burger middels bestuurlijke vernieuwing, referenda en ’bottom up’’ democratisering van de Stad.

HVVA kiest voor een burgeroverheid die allereerst voorwaardenscheppend en intelligent is. Een overheid die fors minder toezichthoudend en straffend optreedt. Een overheid, die collectieve voorzieningen schept waar burgers vrij gebruik van kunnen maken, maar die niemand dwingt. Een overheid die investeert in sociale huisvesting, in een goed verkeersplan in het monumentale Amsterdam, in werk en een goed vestigingsklimaat, in natuur en milieu, in goed onderwijs en zorg en in cultuurinitiatieven. Een overheid die dankbaar is voor alternatieve opinievorming van kritische media. Een overheid die het als haar taak ziet werk te maken van democratiseringsprocessen en referenda. Een overheid die fors meer ruimte en ondersteuning geeft aan participerende en ondernemende burgers op alle niveaus.

HVVA heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma bestaande uit 11 hoofdstukken met ruim 200 beleidsaanbevelingen op alle terreinen. Het programma is behalve nationaal, grotendeels toegespitst op onderwerpen in de gemeente Amsterdam. Het Amsterdams programma is samengevat in 20 stellingen.

Enkele programmapunten:

Schaf de Boa’s af. Sluit de AFAC (Amsterdamse fiets afhandel centrale).

Sociale huisvesting en betaalbare huren

Hogere lonen en minder uitkeringsbureaucratie

Referenda en directe democratie

Investeer in sociaal, onderwijs, kunst en groen

Nooit meer Lockdowns en QR paspoorten!


HVVA heeft een kandidatenlijst met 24 leden en zal behalve voor de gemeenteraad tevens uitkomen voor alle 7 Amsterdamse stadsdeelcommissies.

Lijsttrekker van HVVA is journalist en theatermaker Ab Gietelink. Hij woont en werkt al decennia op de Wallen in het centrum van Amsterdam. Gietelink is artistiek leider van Theater Nomade en werd met zijn columns, lezingen en interviews een van de gezichten van het Coronaprotest. Hij presenteert nu zijn visies op de kanalen van Alternatief.TV en heeft verder een contract als redacteur bij De Andere krant (Zie verder: https://hvvamsterdam.nl).