AMSTERDAM - In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven om aan de Westpoortweg vier windturbines te plaatsen. Daarmee geeft zij invulling aan de afspraak uit het coalitieakkoord om in de MRA windturbineparken mogelijk te maken. Dat was hiervoor niet toegestaan.


Faciliteren initiatieven
Met de nieuwe omgevingsverordening biedt de provincie ruimte aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om windturbines te plaatsen. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van gemeenten gebieden aanwijzen waar windturbines mogen komen. De gemeenten in de MRA kunnen op basis hiervan verder invulling geven aan de Regionale Energiestrategieën. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent de benodigde vergunningen.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: "Wij zijn blij dat wij dit initiatief in de metropoolregio Amsterdam mogelijk kunnen maken. Deze windturbines kunnen een mooie bijdrage leveren aan de doelen wij hebben gesteld in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. Samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen verwachten we in Noord-Holland Zuid 2,7 TWh wind- en zonne-energie op te kunnen wekken in 2030. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten. Dit plan voldoet daar helemaal aan."

Voorwaarden
De windturbines aan de Westpoorterweg liggen middenin het Noordzeekanaalgebied. Voor het bouwen van windmolens gelden de volgende voorwaarden: er moeten minsten drie turbines van hetzelfde model op een rij worden gezet, waarbij een logische landschappelijke lijn wordt gevolgd. De onderlinge afstand tussen de molens moet bovendien gelijk zijn. De plannen voor de vier turbines aan de Westpoorterweg voldoen aan deze eisen.