AMSTERDAM - Vandaag heeft het OM een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Amsterdam waarmee de onmiddellijke schorsing en het ontslag wordt gevraagd van het gehele bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam. Met deze stichting worden de As-Siddieqscholen met ongeveer 1100 leerlingen in Amsterdam bestuurd.


Stopzetting financiering

Het bestuur van de stichting is in een conflict geraakt met de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Dit conflict heeft geleid tot een vrijwel volledige stopzetting van de financiering door de minister van de scholen. Hierdoor dreigt op korte termijn het faillissement van de stichting.

Bestuur

Het OM meent dat het bestuur hiermee zodanig in strijd handelt met het belang van de stichting, maar vooral ook met dat van de leerlingen en docenten van de betrokken scholen, dat zij niet langer als bestuurder kunnen aanblijven. Er zal een nieuw tijdelijk bestuur door de rechter moeten worden benoemd waardoor de financiering van de school weer op gang kan komen. Daarmee kan de continuïteit van het onderwijs worden gewaarborgd.

Het indienen van een verzoekschrift als het onderhavige valt onder de civiele bevoegdheden van het Openbaar Ministerie.

OM heeft civiele toezichtstaak

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft het OM, naast haar strafrechtelijke taken, een civiele toezichtstaak op rechtspersonen in het algemeen en op stichtingen in het bijzonder. Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of het bestuur van een stichting wel conform de eigen statuten handelt. Ook kan het OM de schorsing en het ontslag van bestuurders bij de rechtbank verzoeken.