AMSTERDAM - Na zes maanden Binnenstad Offensief daalt de criminaliteit (straatroof en zakkenrollerij) in de gebieden waar dit speciale handhavingsteam van de gemeente en politie actief is. Ook groeit het vertrouwen van de buurt in het offensief. De overlast neemt nog niet af. Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het offensief dat vorig jaar is gestart om de toenemende overlast en criminaliteit in de drukke binnenstad terug te dringen.

De huidige inzet is vanwege de drukke zomermaanden verlengd tot 1 oktober. Ook na die tijd blijft er extra inzet in de drukste delen van de binnenstad.

Tevredenheid bewoners over het Binnenstad Offensief

De bekendheid en de zichtbaarheid van het Binnenstad Offensief zijn (sterk) toegenomen. Ook vinden de bewoners het Binnenstad Offensief een (heel) goed initiatief.

Daling criminaliteit

Uit de evaluatie na zes maanden blijkt dat zakkenrollerij en straatroof daalt. Deze daling is sterker dan in de rest van de binnenstad. Bovendien ervaren de bewoners minder criminaliteit. Doordat er meer handhavers op straat zijn, nemen zij meer waar en wordt er meer geregistreerd. Overlastincidenten en (nep)drugs-delicten stijgen hierdoor in de statistieken. Bewoners en ondernemers geven aan dat de overlast van (nep)dopedealers is verminderd, maar dat er direct een toename zichtbaar is als de inzet afneemt.

Overlast neemt niet af

Uit de enquêtes blijkt dat bewoners van de gebieden waar het Binnenstad Offensief actief is meer overlast ervaren, vooral geluidsoverlast door personen. Daarnaast worden vooral grote groepen toeristen, afval en in mindere mate verkeersproblematiek als problematisch ervaren.

Op het gebied van overlast door geluid, groepen, verkeer of afval is sprake van een stijging in de cijfers. Er worden meer overtredingen geregistreerd, mede omdat er ook meer inzet is. Ook zijn er meer meldingen. Dit kan komen doordat de wijze van melden is vereenvoudigd en bewoners worden opgeroepen hier gebruik van te maken. Maar ook omdat er (meer) overlast is. Het aantal meldingen dat de gemeente binnenkrijgt over afval is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De oorzaak hiervan is niet bekend en wordt momenteel onderzocht.

Extra aandacht voor veelplegers en bestrijden overlast

De komende zomermaanden richt het Binnenstad Offensief de aandacht op de top 20 veelplegers om de criminaliteit verder te doen dalen en de overlast verder te verminderen. Het resultaat moet zijn dat deze 20 personen in oktober niet meer actief zijn in de inzetgebieden. Om dit te bereiken wordt aangesloten bij bestaande aanpakken, wordt gebruik gemaakt van maatregelen zoals gebiedsverboden en cameratoezicht en wordt (politie)handhaving ingezet op de hotspots.

Omdat afval een groot probleem is, is de handhaving daarop een speerpunt voor het Binnenstad Offensief. Handhavers werken in burger en in uniform op verschillende tijdstippen aan het tegengaan van het verkeerd aanbieden van afval.

Om de overlast van grote groepen toeristen tegen te gaan, is op 3 april 2017 het convenant ‘Rondleidingen in het Wallengebied’ ondertekend. Het Binnenstad Offensief kan niet handhaven op deze vrijwillig tot stand gekomen afspraken. Wel worden er rapporten van observaties opgemaakt voor de evaluatie van het convenant na de zomer. Indien de afspraken uit het convenant niet voldoende nageleefd worden, zijn observaties hiervan noodzakelijk voor de onderbouwing voor het eventueel invoeren van nadere regelgeving.

Daarnaast zijn er elke week meerdere acties op specifieke locaties waar door de buurt veel overlast wordt ervaren van bijvoorbeeld laden en lossen en fout parkeren.

Offensief verlengd

Vanwege de drukke zomermaanden heeft de driehoek besloten om het Binnenstad Offensief in ieder geval te verlengen tot 1 oktober 2017. Daarna neemt de drukte in de binnenstad iets af, maar blijft er extra (politie)handhaving nodig. In deze periode dienen zich echter ook andere veiligheidsprioriteiten aan, zoals het Donkere Dagen Offensief dat jaarlijks wordt ingezet om woninginbraak, straatroof en overvallen in de hele stad tegen te gaan. Daarnaast werkt de gemeente samen met bewoners en ondernemers aan maatregelen om de drukte tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld de hosts die binnenkort worden ingezet in de Warmoesstraat en omgeving, in samenwerking met de net opgerichte BIZ Warmoesstraat. Op het gebied van crowd management zijn scenario’s gemaakt om in te zetten bij grote drukte om bezoekersstromen beter in goede banen te leiden en vanaf 1 oktober voert de gemeente een meldplicht vakantieverhuur in om de illegale toeristische verhuur van woningen beter te kunnen aanpakken.

Vanaf 1 oktober blijft twee derde van de huidige capaciteit actief in de binnenstad. In het vroege voorjaar wordt op basis van de situatie op dat moment bepaald hoe verder met de inzet van (politie)handhaving.

Meer informatie

Lees meer op de webpagina Binnenstad Offensief.