AMSTERDAM - Stand van zaken: Liander heeft problemen! Ze komen met een alternatief plan van Liander over het onderstation op Uilenburg!

Half maart 2023 had de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo een onderhoud met ambtenaren van de gemeente Amsterdam over de ouderenhuisvesting op Uilenburg. Zoals bekend, kwamen de plannen voor de realisatie daarvan op het terrein aan de Nieuwe Uilenburgerstraat ernstig onder druk te staan door het voornemen van netbeheerder Liander om op het naastgelegen terrein een nieuw onderstation te bouwen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om eerst een tijdelijk onderkomen voor de transformatoren te bouwen op de plek waar ouderenhuisvesting gepland was en vervolgens het definitieve station te realiseren op de oude plek.

In het gesprek in maart werd duidelijk dat Liander werkt aan een alternatief, waarin de tijdelijke situatie min of meer de definitieve wordt. In dat plan wordt de monumentale onderwijzerswoning een stukje verplaatst en komt het nieuwe station op het oude terrein van Publieke Werken.

Op het huidige perceel van Liander zouden dan op termijn woningen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. Onderzocht wordt of dit een haalbare kaart is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou het oorspronkelijke plan weer op tafel komen. De alternatieven zouden aanvankelijk in mei uit de doeken worden gedaan, maar inmiddels is die bijeenkomst uitgesteld omdat men meer tijd nodig heeft om de optie uit te werken.

Om de zorgen en vragen die in de buurt leven in kaart te brengen, liet Liander door Bureau Bewonerszaken onderzoek doen onder de bewoners van Uilenburg. Tweehonderdvijftien mensen kwamen met ruim duizend vragen en opmerkingen. Het rapport hierover is te lezen op: https:// bureaubewonerszaken.nl/uilenburg-amsterdam.

U begrijpt door de gang van zaken maakt de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo zich zorgen.... Wijkcentrum d’Oude Stadt denkt mee via een van haar wijkraadsleden.