AMSTERDAM - Stadsdeel Oost organiseert op donderdag 6 april 2017 een inloopbijeenkomst over de herziening van het huidige bestemmingsplan van een aantal woonblokken op IJburg. U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen om informatie te krijgen over het ontwerpbestemmingsplan. De locatie is Speellokaal Ludo, Pampuslaan 3 (4e verdieping van het IJburg College 1), 1087HP Amsterdam

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De bestemmingsregeling voor de woonblokken 20, 26, 32, 50, 55B, 61C, 62B, 66 en 67 is met het bestemmingsplan IJburg 1e fase vastgesteld op een moment dat die nog niet waren gerealiseerd. Om die reden is toen gekozen voor een “gemengde bestemming” of “woonbestemming” met ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden. Inmiddels zijn de genoemde blokken gerealiseerd of is er vergunning voor verleend.

Uitgangspunten

Met het ontwerpbestemmingsplan “IJburg, 1e fase, 2e herziening” wordt de bestemmingsplanregeling voor de genoemde blokken gewijzigd, zodat deze is afgestemd op de gerealiseerde en/of vergunde situatie en in overeenstemming is met de bestemmingsplanregels die voor de overige vergelijkbare bouwblokken van IJburg 1e fase van toepassing zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat het algemene uitgangspunt voor IJburg 1e fase ook bij deze bestemmingsplanherziening gehandhaafd blijft, namelijk dat er ook enige flexibiliteit wordt geboden op het punt van bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 24 maart 2017 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 4 mei 2017) ter inzage bij de Afsprakenbalie van Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. Deze is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt online een afspraak maken op www.amsterdam.nl/afspraakmaken of bellen met 14 020.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te vinden via de website Ruimtelijke Plannen.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer A. van Luijk, Ruimte & Duurzaamheid, a.van.luijk@amsterdam.nl