AMSTERDAM - Amsterdammers geven kwaliteit van leven een 6,1 als rapportcijfer. Dat blijkt uit een onderzoek van de website MijnKwaliteitVanLeven.nl onder 1.189 deelnemers. Het rapportcijfer vormt een gemiddelde dat ontstaat na het reageren op 21 verschillende stellingen die via de website van een rapportcijfer worden voorzien. Met name de huidige zorgverlening in Amsterdam wordt momenteel met een 5,4 als ondermaats beschouwd. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer voor de kwaliteit van leven kwam overigens uit op een 6,5.

Afstand met zorgbehoevenden verkleinen
Gemeenten gebruiken het cijfermateriaal van MijnKwaliteitVanLeven.nl om beter inzicht te krijgen in hun huidige manier van zorg verlenen. Die taak is een aantal jaren geleden namelijk door de landelijke overheid naar de lokale overheden overgedragen. De website heeft als doel om zorgverlening en ondersteuning voor inwoners van Nederlandse gemeenten te optimaliseren door hen – via de website – zelf anoniem bij het proces te betrekken. Op die manier wordt geprobeerd om de afstand tussen beleidsmakers en zorgbehoevenden te verkleinen. De stellingen die op de website aan de orde komen, kunnen er daarnaast ook aan bijdragen dat Amsterdammers die zorg nodig hebben een veel duidelijker beeld van hun eigen zorgwensen krijgen, zodat hier bij de intake (oftewel het zogenoemde keukentafelgesprek) veel duidelijker rekening mee gehouden kan worden.

Amsterdammers delen lagere cijfers uit
Opvallend in de rapportage over het jaar 2018 is dat Amsterdammers op tal van relevante vlakken lagere rapportcijfers geven dan het landelijke gemiddelde. We stipten zojuist al de lage 5,4 aan die aan de plaatselijke zorg werd geven. Landelijk kwam dat gemiddelde op een 5,7 uit. Ook de onderdelen ‘gezondheid’ en ‘omgeving’ scoren in Amsterdam lager. Voor ‘gezondheid’ gaven de stadsbewoners gemiddeld een 6,2, terwijl het landelijke gemiddelde op een 6,5 uitkwam. Aan hun leefomgeving werd door Amsterdammers een 6,6 toegekend. De gemiddelde Nederlander gaf daar een 7,0 aan.

Relatief positief over eigen leefomgeving
Het is overigens niet een en al negativiteit van de Amsterdammers die aan het online onderzoek meededen. Zo werd de gemiddelde psychische gezondheid van de deelnemers met een 7,1 gewaardeerd, kreeg de acceptatie in de eigen woonomgeving een 7,2 en bleek het gevoel van veiligheid in de eigen woonomgeving zelfs met een 7,4 te worden beloond. Het vertrouwen dat de zorg in de toekomst voor iedereen in Amsterdam goed en betaalbaar blijft, kreeg daarentegen slechts een 4,6 als rapportcijfer.

Toenemende druk op de zorg
Dit laatstgenoemde lage rapportcijfer geeft duidelijk weer dat zij die op dit moment al zorgbehoevend zijn voor de nabije toekomst de bui al zien hangen, omdat een goede zorgverlening vanwege de toenemende vergrijzing van Nederland steeds meer onder druk zal komen te staan. Aangezien een groot deel van de senioren in ons land per saldo steeds ouder wordt, heeft dat op niet al te lange termijn ongetwijfeld een kostenverhogend effect op de zorgkosten. Jaarlijks op zoek gaan naar de goedkoopste zorgverzekering zal dan ook steeds aantrekkelijker worden. Maar het draait in de zorgsector natuurlijk niet alleen maar om de goedkoopste zorgverzekering. Ook de aanwezigheid van voldoende hulpverleners die tegen een redelijke vergoeding voor al die zorgbehoevenden klaar kunnen staan, zal de komende jaren waarschijnlijk de nodige bottlenecks opleveren. Met het actuele cijfermateriaal van MijnKwaliteitVanLeven.nl zou de gemeente Amsterdam hier echter tijdig op kunnen anticiperen, zodat eventuele problemen op dat vlak zoveel mogelijk worden voorkomen.