AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders wil een aantal wijzigingen doorvoeren in de huisvestingsverordening. Deze wijzigingen hebben betrekking op de manier waarop de woonruimte in Amsterdam wordt verdeeld. Het voorstel is vrijgegeven voor inspraak: u kunt hier dus uw mening over geven.

Wat stelt het college voor?

  • Voor (nieuwbouw) middeldure huurwoningen is voortaan een huisvestingsvergunning verplicht;
  • Er wordt niet meer geloot om corporatiewoningen;
  • Inwonende gezinnen met schoolgaande kinderen kunnen weer urgentie aanvragen;
  • De selectiecriteria voor rolstoel- en atelierwoningen worden opgenomen in de verordening;
  • De leeftijdsgrens voor seniorenwoningen wordt verhoogd naar 65 jaar;
  • Statushouders worden bij beëindiging van een tijdelijke huurovereenkomst bemiddeld naar een andere woonruimte;
  • Er wordt een aanvullend criterium opgenomen voor het toewijzen van woningen in gemengde complexen.

Het complete overzicht van voorgestelde wijzigingen en meer informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/inspraak.

Uw mening

De wijzigingen zijn op 8 september vrijgegeven voor inspraak. U heeft zes weken de tijd om ze te lezen en eventueel een schriftelijke reactie te sturen, een zienswijze. Uw zienswijze moet uiterlijk 20 oktober binnen zijn, anders wordt hij niet behandeld.

Alle zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording, waarin wordt aangegeven of een zienswijze wel of niet tot aanpassing van de conceptteksten leidt. Na verwerking van de zienswijzen en de adviezen, legt het college van B&W de concept-huisvestingsverordening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De beleidsregels die horen bij de huisvestingsverordening, worden vastgesteld door het college van B&W.