AMSTERDAM - In Amsterdam willen we af van kolen, olie en gas. Onze doelen: 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050 (ten opzichte van 1990). En: in 2040 willen we aardgasvrij zijn. Wát de gemeente willen bereiken is dus wel duidelijk. Maar hóe ze dit gaan doen is nog niet in beton gegoten.

Om onze doelen te bereiken moet de gemeenten over op schone energie. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 staat hoe de gemeente dat op hoofdlijnen wil gaan doen. We weten al veel over wat er moet gebeuren, maar nog lang niet alles, en denken te kunnen leren van de collectieve kennis in de stad. Daarom wilt de gemeente Amsterdam dit jaar graag in gesprek met maatschappelijke organisaties, en met u.

Waar zijn we mee bezig?
  • We bouwen zoveel mogelijk energieneutraal.
  • Tot 2040 worden bestaande wijken één voor één van het aardgasnet gehaald. Deze collegeperiode starten we met de eerste drie wijken.
  • We gaan meer energie op een duurzame manier opwekken. We willen bijvoorbeeld dat alle mensen met een dak inzicht krijgen in de mogelijkheden van zonnepanelen en een zogenaamd 'zonaanbod' krijgen.
  • In 2030 willen we al het verkeer binnen de gemeentegrenzen uitstootvrij hebben. Daarom leggen we oplaadpalen aan en stimuleren we de overstap naar elektrisch vervoer. De komende jaren maken we verschillende gebieden in de stad autoluw en breiden we milieuzones uit.
  • Met de haven en industrie werken we aan maatregelen om over te kunnen op schone energie.

Wie gaat dat betalen?
Veel mensen maken zich zorgen dat zij de rekening gaan betalen voor de omslag naar schone energie. Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen en dat de kosten eerlijk worden verdeeld. Daar zetten we ons voor in.

Daarnaast hebben we een Klimaatfonds ingesteld van € 150 miljoen. Dit fonds maakt het mogelijk innovatieve maatregelen te nemen die daadwerkelijk leiden tot reductie van de CO2 uitstoot.

Amsterdams Klimaatakkoord
De afspraken die voortkomen uit de gesprekken die we gaan voeren in de stad, worden halverwege 2019 gebundeld in het Amsterdams Klimaatakkoord. Ieder stadsdeel stelt een eigen klimaatakkoord op en er komt ook een stadsbreed akkoord, waarin afspraken met partners als de industrie en het bedrijfsleven worden opgenomen. Samen vormen ze het Amsterdams Klimaatakkoord. Dit akkoord maakt onderdeel uit van de definitieve Routekaart, die eind 2019 wordt gepresenteerd. Het akkoord wordt daarna jaarlijks geactualiseerd.

Wanneer zijn die gesprekken?
Daarover maken we meer bekend nadat de Routekaart is behandeld door de gemeenteraad. Dat gebeurt in de vergadering van 13/14 februari.

Meer weten
Meer informatie en de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 vindt u op www.amsterdam.nl/klimaatneutraal.