AMSTERDAM - Het college van B & W heeft ingestemd met de nieuwe plannen van Weespersluis. Er komen scholen, kinderopvang en 600 extra woningen om in de grote behoefte te voorzien. De gemeente voert betaald parkeren in Weespersluis op dit moment niet in. Eerst monitort de gemeente op de daadwerkelijke parkeerdrukte en overlast.


Extra huizen, scholen en kinderopvang


De plannen voor het westelijk deel van Weespersluis bestaan naast woningen uit de bouw van maatschappelijke voorzieningen, waaronder scholen, kinderopvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Hiervoor wordt één hectare oppervlakte gereserveerd. De gemeente zet in op de volgende verdeling van 600 extra woningen:

  • 120 huurappartementen, waarvan 60 sociale en 60 middeldure huur;
  • 90 vrije sector huurappartementen;
  • 390 koopwoningen

De gemeente en de projectontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder beginnen in het westelijk deel met het bouwen van een school (met plek voor kinder- en naschoolse opvang). De gemeente wil namelijk dat de voorzieningen op orde zijn, voordat meer bewoners naar de wijk verhuizen.

Zorgen bewoners en bestuurscommissie Weesp

De bestuurscommissie van Weesp had zorgen over de plannen en bracht eerder een negatief advies uit aan het college. Ook bewoners zijn bezorgd over de plannen, onder andere over de druk op kinderopvang en basisscholen en het betaald parkeren. Het college heeft naar de zorgen geluisterd en gaat mee in het advies om betaald parkeren uit te stellen. Het monitoren van de daadwerkelijke parkeerdrukte en overlast past bij de bestaande situatie in Weesp. Het college stemt in met de plannen voor extra woningen, omdat deze hard nodig zijn in Weesp en Amsterdam.

Stijl en hoogte woningen ten westen van Oude Papelaan

Het overgrote deel van de woningen komt ten westen van de Oude Papelaan. Hiervoor komt een nieuw bestemmingsplan. De nieuwe buurten krijgen dezelfde stijl als de rest van Weespersluis. De GEM Bloemendalerpolder gaat voor de appartementen uit van vooral kleinschalige gebouwen van beperkte hoogte. Voor een woontoren of een flat gelden de afmetingen binnen Weespersluis en niet die van Amsterdam. Het gaat om een gering aantal kleine appartementengebouwen van maximaal 6 of 7 lagen.

Start bouw nieuwe plandeel

Voor de nieuwe plannen ten westen van de Oude Papelaan moet eerst een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Daarna moet de GEM Bloemendalerpolder het terrein nog bouwrijp maken. Dat begint met het opbrengen van zand om de grond stabiel te maken. In het laatste plandeel start de bouw op zijn vroegst in 2026.

Woningen ten oosten van Oude Papelaan

Een klein deel van de extra woningen komt ten oosten van de Oude Papelaan. De GEM Bloemendalerpolder bouwt deze huizen binnen het bestaande bestemmingsplan met een maximale bouwhoogte van 14 meter. Dit is gelijk aan 4 tot 5 bouwlagen. De uitzondering hierop is het gebouw met het torentje in het Centrumplan, dat nu wordt gebouwd.

Beschermen natuur en water

Voor de nieuwe plannen ten westen van de Oude Papelaan geldt dat deze het natuurcompensatiegebied ('t Breedland) niet mogen aantasten: er moet een natuurgebied van ten minste honderd hectare overblijven, en een goed werkend watersysteem. Wel wordt in het westelijk deel ongeveer 1,5 hectare minder water gemaakt dan in het begin was gepland. Daarmee voldoet het plan nog steeds ruimschoots aan de eisen van het Waterschap.

Afspraken met de ontwikkelaar

De GEM Bloemendalerpolder ontwikkelt Weespersluis. Zij bouwt de huizen en richt de natuur, het water, parken en de openbare ruimte in. De GEM is eigenaar van de grond. De gemeente controleert of de plannen voldoen aan de gemeentelijke eisen en aan de afspraken die met GEM en andere partijen zijn gemaakt. Deze afspraken zijn in 2012 vastgelegd in een samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst. De belangrijkste punten uit de nieuwe plannen staan in een bijlage.

Reacties, vragen, inspraak en bezwaar

De gemeente en de GEM Bloemendalerpolder organiseren later dit jaar een informatiemarkt in Weesp. Voor de nieuwe plannen is een nieuw bestemmingsplan nodig, met de gebruikelijke mogelijkheden voor inspraak en bezwaar.

Voor meer informatie, ook over kinderopvang en scholen amsterdam.nl/weespersluis