AMSTERDAM - Op 13 juli jl. heeft het college van B en W de gemeenteraad geïnformeerd over een onderzoek van Bureau Integriteit naar belangenverstrengeling en onregelmatigheden in de bedrijfsvoering, en de schorsing van een medewerker van Bestuur en Organisatie. Vandaag, 31 augustus, informeert het college van B en W de gemeenteraad over de voortgang van dit onderzoek en – voor zover mogelijk – over de achtergrond van het incident.

Daarbij wordt ook uiteengezet welke maatregelen zijn getroffen en wat dit betekent voor de werkzaamheden binnen het organisatieonderdeel. Met het oog op het lopende interne onderzoek, het strafrechtelijk onderzoek en het debat dat staat gepland op 14 september, moet het college op dit moment helaas terughoudend zijn in wat het over deze zaak kan zeggen.

Na een aantal maanden onderzoek heeft Bureau Integriteit onlangs een tussenrapportage opgesteld. Het onderzoek vindt plaats bij de directie Openbare Orde en Veiligheid en betreft een medewerker van het programma radicalisering en polarisatie. Het onderzoek richt zich op de bedrijfsvoering van onderdelen van het programma. Op basis van de tussentijdse uitkomsten is geconcludeerd dat de eerder geschorste medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Deze medewerker is nu formeel de straf van ontslag opgelegd.

Het college hoopt met de brief over de voortgang onder andere te verduidelijken dat integriteitsschendingen niet worden geaccepteerd. Daarnaast vindt het college het belangrijk te melden dat de belangenverstrengeling op basis van tussentijdse uitkomsten in de bedrijfsvoering los lijkt te staan van de aanpak van radicalisering. Het college stelt de veiligheid van Amsterdammers op de eerste plaats. Dreiging van terrorisme in de stad kan alleen worden beheerst met een geïntegreerd pakket van maatregelen, waaronder dialoog, de-radicalisering, opsporing en snelle interventie. De bestrijding van radicalisering en polarisatie in de stad gaat dan ook onverminderd door, nog altijd in nauwe samenwerking met onze partners, tal van betrokken en zeer gekwalificeerde professionals én betrokken Amsterdammers. Dit alles met als doel om een aanslag in de stad waar mogelijk te voorkomen.