AMSTERDAM - De behandeling van het bestemmingsplan Havenstraatterrein en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder start bij stadsdeel Zuid. Op woensdag 17 januari 2018 worden deze stukken behandeld in de Voorbereidende commissie en vervolgens op 31 januari in het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Zuid. Vervolgens brengt de bestuurscommissie Zuid een advies uit aan het college van B&W, waarna de gemeenteraad het bestemmingsplan uiteindelijk vast stelt.

Bestemmingsplan is op een aantal punten gewijzigd

Het ontwerpbestemmingsplan Havenstraatterrein heeft, gelijktijdig met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, van 15 september tot en met 26 oktober 2015 ter inzage gelegen. Gedurende deze tijd kon iedereen een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Voor zover deze reacties aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen, zijn deze verwerkt in het bestemmingsplan.

De twee belangrijkste wijzigingen:

  • De historische tramspoorlijn, inclusief een stallings- en onderhoudsloods, is niet meer bij recht bestemd in het bestemmingsplan, omdat er door de tramorganisaties geen solide beleids- en financieel meerjarenplan is overlegd aan de gemeente. De gemeente wil niet dat het bestemmingsplan Havenstraatterrein en daarmee de ontwikkeling van 500 woningen (waarvan een groot aandeel sociaal en middelduur) en een basisschool verder vertraagt. Wel wordt voorgesteld om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het bestemmingsplan, zodat inpassing van deze functie nog steeds mogelijk blijft.
  • De bebouwingsmogelijkheden van bouwblok 4 en de effecten op de omgeving zijn verder bekeken. Daarbij wordt niet meer uitgegaan van de maximale mogelijkheden die mogelijk nadelige effecten (uitzicht en bezonning) voor bewoners van de Afroditekade hebben. Het hoogteaccent is opgeschoven, de maximale bouwhoogte is verlaagd (41 naar 38 meter) en het overige deel van bouwblok 4 is aangepast, zodat een deels gesloten bouwblok ontstaat.

Planning vaststellingsprocedure

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan Havenstraatterrein bestaat uit twee delen; een advies van de bestuurscommissie Zuid aan het college van B&W en de verdere behandeling door het college van B&W en de gemeenteraad.

De adviesronde in het stadsdeel is openbaar. Om die reden zijn de stukken ter voorbereiding op de vergadering van 17 januari 2018 al te downloaden via de website van stadsdeel Zuid. De agenda en desbetreffende stukken zijn vanaf 22 december 2017 te vinden op de pagina van de bestuurscommissie Zuid.

Inspreken

Inspreken over het bestemmingsplan kan bij de volgende vergaderingen van stadsdeel Zuid:
Voorbereidende commissie (17 januari, 20.00 uur) en Algemeen bestuur (31 januari, 20.00 uur), locatie Raadszaal, President Kennedylaan 923, stadsdeelkantoor Zuid.
Meer informatie is te vinden op de website van stadsdeel Zuid.