AMSTERDAM - Amsterdam gaat de Van der Pekbuurt in stadsdeel Noord als eerste wijk aardgasvrij maken. Met behulp van een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) kunnen ongeveer 2600 woningen en overig vastgoed, zoals scholen en een hotel in deze buurt als eerste wijk met bestaande bouw van het aardgas af.

De woningen in de Van der Pekbuurt zijn vooral huurwoningen en grotendeels in bezit van woningcorporatie Ymere. Ymere is al eerder begonnen met het renoveren en aardgasvrij maken van het eerste woonblok met 38 woningen. Door de toekenning van een proeftuinbijdrage van het ministerie ontstaat de mogelijkheid om bij de overgang naar een duurzame wijk ruime aandacht te schenken aan wat dit voor de bewoners en gebruikers van de wijk gaat betekenen. De gemeente, Ymere en vastgoedpartijen werken samen aan dit plan en de eerste bijeenkomst met (vertegenwoordigers van) bewoners hierover staat begin oktober gepland. In totaal hebben 75 gemeenten een plan ingediend voor deelname aan het programma proeftuin Aardgasvrije Wijken waarmee het ministerie de kennis wil stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken. Eind oktober maakt het ministerie de verdeelsleutel van de totaal 85 miljoen euro rijksbijdrage bekend voor de ongeveer 20 geselecteerde wijken in heel Nederland.

Ambitie Amsterdam in 2040 aardgasvrij
In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Het college in Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. Er zijn inmiddels duurzame, betaalbare en veilige alternatieven om nieuwbouw en bestaande woningen van warmte en warm tapwater te voorzien. In Amsterdam zijn al rond de 90.000 woningen zonder aardgas. Nieuwbouwwoningen mogen sinds 1 juli 2018 niet meer aangesloten worden op het aardgasnet. Voor bestaande woningen wordt sinds 2016 gezocht naar alternatieven voor aardgas in de City Deal die gemeente en partners zoals woningcorporaties en netbeheerders sloten in het convenant ‘Naar een stad zonder aardgas. Het ministerie van BZK biedt hiervoor nu financiële hulp aan gemeenten met het programma proeftuin Aardgasvrije Wijken.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): ‘Ik ben zeer verheugd met de rijksbijdrage waarmee het mogelijk wordt om alle bestaande woningen in de Van der Pekbuurt aardgasvrij te maken. Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten op weg naar het realiseren van de ambitie van dit college om in de komende periode drie wijken met bestaande woningen aardgasvrij te maken.’

Onderzoek naar alternatieven
In de afgelopen periode hebben de gemeente en Ymere onderzoek gedaan naar een alternatief warmtesysteem voor de Van der Pekbuurt. Het type woningbouw in de Van der Pekbuurt en het feit dat er nu collectieve verwarmingssystemen zijn, maakt de overstap naar een collectief warmtenet het meest haalbaar. Een keuze voor all-electric vraagt om grotere investeringen. Die kunnen oplopen tot drie keer meer in vergelijking met het collectieve warmtesysteem. Ook het feit dat er veel kleine woningen zijn met weinig ruimte voor bijvoorbeeld een (lawaaiige) warmtepomp, maakt de keuze voor restwarmte logisch. Een definitief besluit voor een alternatieve warmtevoorziening wordt in de komende periode met de bewoners van de Van der Pekbuurt voorbereid en aan de gemeenteraad voorgelegd.