AMSTERDAM - Het college van B en W heeft het besluit genomen om haar aandelen van het Afvalenergiebedrijf (AEB) te verkopen. Dit principebesluit en een aantal belangrijke uitgangspunten voor de verkoop worden in februari besproken met de gemeenteraad. Daarnaast gaat een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking naar de gemeente.

Wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen): “Het is goed dat het college dit principebesluit tot verkoop van AEB heeft genomen en de uitgangspunten heeft bepaald. Dit brengt de verkoop van AEB een belangrijke stap verder. Ik wil alle medewerkers van AEB, en het bestuur, bedanken voor hun tomeloze inzet. Hierdoor is AEB hard op weg weer financieel gezond te worden.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Naast dat we belangrijke keuzes hebben gemaakt voor het verdere verkooptraject, zijn er ook stappen gezet om als stad regie te houden over wat er met de Amsterdamse afvalstromen gebeurt op het gebied van hergebruik en verwerking. Ook halen we publieke taken als de recyclepunten naar de gemeente. Hierdoor komen zo’n 55 medewerkers in dienst bij de gemeente.”

Sinds november 2019 zijn alle verbrandingslijnen van AEB weer operationeel. De gemeente Amsterdam heeft AEB liquiditeitssteun gegeven tot 80 miljoen euro. Tot nu toe is daarvan 35 miljoen euro aan AEB verstrekt. De komende maanden bereidt het college het verkoopproces verder voor. Dit bestaat onder meer uit een boekenonderzoek en het samenstellen van informatie voor potentiële kopers. Het definitieve go-besluit over de verkoop van de AEB aandelen van de gemeente wordt naar verwachting in april/mei voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uitgangspunten voor verkoop
Het college heeft de uitgangspunten voor de verkoop vastgesteld, waarbij het streven is het verkoopproces zo transparant mogelijk te laten verlopen. De prijs is het belangrijkste verkoopcriterium, als aan de geschiktheidseisen wordt voldaan. Kandidaat-overnamepartijen moeten voldoen aan een screening op integriteit (Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten) en het aantonen van voldoende financiële draagkracht. De bieder moet 100 procent van de aandelen overnemen, transactiezekerheid bieden en de aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente beperken.

Overige criteria op basis waarvan de kandidaat-kopers worden geselecteerd zijn: de mate waarin aandeelhouderschap voor de lange termijn wordt beoogd; het zeker stellen van publieke belangen zoals warmtelevering en verwerking van gemeentelijke afvalstromen (door onder meer het nakomen van de bestaande warmteleveringsverplichting en het gemeentelijk afvalverwerkingscontract t/m 2022); behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, continuïteit van AEB en het streven naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering.

Afvalverwerkingscontract
Het afvalverwerkingscontract van de gemeente met AEB loopt eind 2022 af. Het college kiest ervoor geen nieuw afvalverwerkingscontract aan AEB mee te geven bij de verkoop. Het meegeven van een nieuw contract zal het verkoopproces complexer maken, omdat dat ervoor zorgt dat een gecombineerd aanbestedingsproces en verkoopproces ontstaat. Amsterdam kiest voor de periode na 2022 een afvalverwerker met de beste aanbieding op basis van prijs, duurzaamheid en circulariteit. Het contract betreft circa 15 procent van het verwerkingsvolume van AEB.

Publieke taken terug bij de gemeente
Een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking komt terug bij de gemeente, zoals het beheer en de exploitatie van de recyclepunten waar Amsterdammers grofvuil en klein chemisch afval kunnen wegbrengen. Ook de regierol op het gebied van het vermarkten van de gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals papier, glas en textiel, gaat terug naar de gemeente.

Westpoort Warmte (WPW)
Westpoortwarmte (WPW) levert stadswarmte aan huishoudens en bedrijven in Amsterdam. WPW is een samenwerkingsverband tussen AEB en Vattenfall, waarbij ieder 50 procent van de aandelen in WPW heeft. AEB verkopen inclusief haar aandeel in WPW is geen optie, omdat dit een competitief verkoopproces niet mogelijk maakt. Bij het go-besluit tot verkoop van AEB zal de gemeente ook besluiten wat er met het AEB-aandeel in WPW gaat gebeuren. Tot die tijd worden twee scenario's uitgewerkt: de gemeente neemt het 50 procent belang in WPW over, of AEB verkoopt zijn deel aan Vattenfall of aan een andere derde partij.

Recycling Service Centrum (RSC)

Het Recycling Service Centrum wordt een zelfstandig bedrijf. Het management van het RSC neemt 60% van de aandelen over van AEB en AEB houdt een minderheidsbelang van 40%. Op deze manier is volgens AEB de toekomst van het RSC en zijn daarmee ook de banen op de beste manier verzekerd. In het Recycling Service Centrum werken zo’n 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Commerciële restpartijen en ingezamelde spullen en materialen, zoals elektronica, krijgen in het RSC een voorbewerking voor verdere recycling.

Go-besluit
Het principebesluit wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Het go-besluit van het college wordt naar verwachting in april/mei voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit besluit wordt de definitieve uitwerking van het verkoopproces van AEB, inclusief de verkoopcriteria, kaders en voorwaarden voorgelegd. Bij positieve besluitvorming kan het college verder uitvoering geven aan het verkoopproces. Het verkoopproces zal naar verwachting tot einde 2020 in beslag nemen.