AMSTERDAM - De gemeente gaat samen met Kansfonds en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken wat er gebeurt als gezinnen met weinig geld maandelijks een extra geldbedrag krijgen, zonder dat daar voorwaarden aan zijn verbonden. Twee jaar lang krijgen 300 Amsterdamse gezinnen 150 euro netto per maand bovenop hun uitkering. De noodzaak van het initiatief ‘Gewoon geld geven’ blijkt ook uit onderzoeksrapport 'Een zeker bestaan' van de Commissie Sociaal Minimum, die constateert dat het minimumloon en de uitkeringen te laag zijn.


Deelname van de gemeente aan ‘Gewoon geld geven’ is een voornemen uit het Amsterdams Coalitieakkoord 2022-2026 en past bij de ambitie van het college van B en W om een solidaire stad te zijn en kwetsbare groepen waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat, te hulp te schieten. Met de deelname van 300 Amsterdamse gezinnen wordt de onderzoeksgroep van 150 gezinnen uit Tilburg en 150 gezinnen uit Zaanstad, verdubbeld.

Opzet onderzoek

Aan het onderzoek, dat halverwege 2024 start, kunnen gezinnen uit Nieuw-West, Noord en Zuidoost die een bijstandsuitkering hebben en tenminste één thuiswonend kind onder de 18 jaar meedoen. Huishoudens binnen de doelgroep ontvangen een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek. De gemeente heeft de giftendrempel voor de bijstand verhoogd, zodat ze het extra geld ontvangen zonder te worden gekort op hun uitkering. Ook houden deelnemers het recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing. Gezinnen krijgen tijdens het onderzoek hulp bij het invullen van hun aangifte voor schenkbelasting. Na het onderzoek is er een afbouwfase van het geld en wordt ondersteuning geboden om te werken aan een passend financieel toekomstplan.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): “Gezinnen die leven in armoede hebben meer stress, gezondheidsklachten en mentale problemen, juist door voortdurende financiële zorgen. Met een maandelijks extra bedrag, zonder nadere voorwaarden of verplichtingen, kunnen deze gezinnen meer grip op hun leven krijgen. De deelnemende gezinnen uit Nieuw-West, Noord en Zuidoost mogen zelf bepalen waar ze het geld aan besteden: daar bemoeit de gemeente zich niet mee. Zo onderzoeken we hoe de vicieuze cirkel van armoede in kwetsbare gezinnen met kinderen kan worden doorbroken op basis van vertrouwen.”

Bas Pieck (programmaleider Kansfonds): “Met ons initiatief willen we, door onvoorwaardelijk extra geld te geven aan mensen die dagelijks bezig zijn om financieel te overleven, een nieuw beleid rondom armoede aanjagen. Een beleid dat uitgaat van bestaanszekerheid, vertrouwen en een positief mensbeeld. Er is voor een gemeente lef nodig om aan het initiatief mee te doen, want het betekent dat bestaande structuren doorbroken moeten worden. Gelukkig zien we veel belangstelling voor Gewoon geld geven, ook vanuit andere gemeenten. We gaan dan ook na op welke manier we met alle geïnteresseerde gemeenten een vuist kunnen maken voor een radicaal andere armoedeaanpak.”

Dankzij de financiering door Stichting RCOAK, een Amsterdams vermogensfonds dat onder meer de giften aan de gezinnen verstrekt, is deelname van Amsterdam aan dit initiatief mogelijk. Suzanne Kooij, directeur van Stichting RCOAK: “Het RCOAK draagt graag substantieel bij aan dit initiatief, omdat wij – als Amsterdams vermogensfonds met o.a. een focus op armoede – op deze manier wezenlijk bijdragen aan het verlichten van de omstandigheden van Amsterdamse gezinnen in de bijstand. Wij signaleren al een aantal jaar dat veel Amsterdamse gezinnen met een kleine beurs niet meer kunnen rondkomen van hun inkomen. Dat is een zorgelijke trend. Gewoon geld geven is een aanzet tot een oplossing van dit steeds groter wordende maatschappelijk probleem.”