AMSTERDAM - Na de afsluiting van de Vijzelstraat en de Singel en eenrichtingsverkeer op de Amstel richting de Dam is meer ruimte voor fietsers en voetgangers gecreëerd zonder negatieve gevolgen voor de doorstroming. Er rijdt relatief meer verkeer over de grachten. Ondanks de toename blijft het volgens de landelijke normgetallen op de grachten nog steeds relatief rustig.

De gemeten effecten van de maatregelen komen grotendeels overeen met de verwachte uitkomsten op basis van het kentekenonderzoek en het Verkeersmodel Amsterdam (VMA). Na de tweede meting in de zomer neemt de gemeenteraad eind 2017 een definitief besluit over de maatregelen.

Vooralsnog geen aanleiding om bruggen over de Leidsegracht af te sluiten

Na invoering van de verkeersmaatregelen blijkt het verwachte sluipverkeer over de grachten minder dan in eerste instantie werd verwacht. De toename van het verkeer wordt met name geconstateerd op de Herengracht tegen de klok in (richting Amstel) en over de Amstel aan de kant van de Hermitage en Carré. Maar deze verkeerstoename leidt niet tot problemen. Het is (nog) niet nodig om de bruggen over de Leidsegracht voor doorgaand autoverkeer af te sluiten, maar de toename langs de Amstel is een aandachtspunt in verband met de verkeersveiligheid.

Doorstroming trams verbeterd

De betrouwbaarheid van de trams rond de Munt is na invoering van de maatregelen aanzienlijk verbeterd. De nieuwe indeling van het Muntplein zonder verkeerslichten zorgt voor een betere doorstroming van de tram zonder negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het concept ‘gedeelde ruimte’ blijkt ook op de Munt positief uit te werken. Fietsers en voetgangers laveren zoals in Amsterdam gebruikelijk is.

Taxiproef verlengd

Bij de start van de maatregelen zijn bij wijze van proef de eerste zes weken taxi’s geweerd van het Muntplein. Na de eerste zes weken mochten taxi’s wel over de trambaan rechtdoor richting Rokin en Dam. De proef waarin de taxi’s door mogen rijden is verlengd maar de komende periode wordt wel onderzocht of taxi’s deze mogelijkheid niet gebruiken om rondjes te rijden rond het Muntplein.

Bewoners positiever dan ondernemers

De bewoners en ondernemers uit het gebied zijn gevraagd naar hun bevindingen. Bewoners zijn overwegend positief. Ze zijn met name positief over de afname van het verkeer en van de geluidsoverlast en de toegenomen ruimte voor fietser en voetganger. Ook de verkeersveiligheid vindt men verbeterd. De meest genoemde negatieve effecten zijn de extra reistijd en verminderde bereikbaarheid.

Zestien procent van de 151 ondervraagde ondernemers vinden het een verbetering, terwijl 27% neutraal tegenover de maatregelen is. 31% vindt het een duidelijke verslechtering. De ondernemers zijn ook verdeeld over het laden en lossen. De ene helft van de ondernemers ziet geen verandering na de invoering van de maatregelen terwijl de andere helft zegt dat het bevoorraden juist moeilijker is geworden.