AMSTERDAM - Amsterdamse basisschoolleraren krijgen de komende vier jaar een toelage op hun salaris. Leraren die lesgeven op een school met veel leerlingen die risico hebben op een onderwijsachterstand krijgen een hogere toelage. Dit is een van de maatregelen uit het convenant Noodplan Lerarentekort, waarin de afspraken staan die Amsterdamse schoolbesturen en de Gemeente Amsterdam met het Rijk hebben gemaakt. Tot en met 2024 stelt het Rijk aan Amsterdam jaarlijks 7,1 miljoen euro beschikbaar voor het noodplan. De schoolbesturen hebben ervoor gekozen om dit geld volledig in te zetten voor een toelage op het salaris van leerkrachten. Het convenant wordt eind juni getekend.

Het Amsterdamse lerarentekort is inmiddels opgelopen tot 384 fte, en dat veroorzaakt een diepe crisis in het onderwijs. Op scholen waar kinderen het meeste risico lopen op een onderwijsachterstand, zijn de tekorten gemiddeld drie keer zo groot als op scholen waar weinig kinderen dit risico lopen. Veel scholen moeten de tekorten oplossen met ad hoc maatregelen of het inzetten van onbevoegde leraren. Dit vormt een rechtstreekse bedreiging voor de kansen en de toekomst van deze kinderen, die goed onderwijs het hardst nodig hebben.

Het lerarentekort in de grote steden loopt sneller op dan daarbuiten en daarom investeert het kabinet in een intensievere aanpak voor deze gebieden. Het Amsterdamse noodplan richt zich op het behouden en werven van leraren door een toelage te bieden en maatregelen te nemen om het aantal zij-instromers te vergroten. Daarnaast gaan de schoolbesturen samenwerken om de tekorten gelijk te verdelen en wordt er meer geïnvesteerd op de plekken waar de tekorten het grootst zijn.

Amsterdamse toelage
De kosten voor levensonderhoud zijn in Amsterdam hoger dan buiten de stad. Lesgeven in een grote stad vraagt vaak ook meer van leraren doordat er kinderen zijn met een complexe thuissituatie of ouders die niet altijd in staat zijn om hun kinderen in hun schoolloopbaan te begeleiden. Daarom komt er nu een Amsterdamse toelage, met een basisbedrag voor alle leerkrachten die werken bij besturen die het convenant hebben ondertekend. Voor leerkrachten die werken op scholen met een groot aantal leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand komt daar een extra toelage bij. In het eerste jaar bedraagt de jaarlijkse toelage ongeveer 1000 euro voor alle Amsterdamse leraren en ongeveer 2500 euro voor leraren die lesgeven op een school met een groot aantal leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand.

Meer geld voor zij-instroom
In het noodplan is veel aandacht voor ‘opleiden voor de stad,’ een stadsbrede aanpak voor het werven en begeleiden van zij-instromers. Dit betekent dat scholen ook zij-instromers gaan opleiden voor scholen die dat zelf niet kunnen, omdat zij (door het lerarentekort) onvoldoende begeleidingscapaciteit hebben. Door het verbeteren van de intake, plaatsing en begeleiding kan het aantal zij-instromende leraren fors groeien: van gemiddeld 70 naar 180 per jaar. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks 3 miljoen euro ter beschikking, naast de jaarlijkse financiering van de schoolbesturen (500.000 euro) en de Gemeente Amsterdam (945.000 euro).

Solidariteit en samenwerking tussen schoolbesturen
Naast de afspraken over gedifferentieerde toelage en het opleiden van leraren voor elkaar, hebben schoolbesturen ook afgesproken om de tekorten gelijker te verdelen. Scholen met een lager dan gemiddeld tekort nemen minder nieuwe leerkrachten aan om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten. Ook zijn besturen terughoudend in het werven van leerkrachten bij andere schoolbesturen, en zijn zij flexibel wanneer leerkrachten initiatief nemen om (tijdelijk) op een andere school les te geven die met een groter tekort kampen.

Amsterdam investeert ruim 27 miljoen euro
Het college investeert onder meer in extra ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten. Scholen kunnen met deze middelen externe professionals onderdelen van het curriculum laten verzorgen en zo de werkdruk van leraren en schoolleiders verlichten. Er komt een modulair opleidingsprogramma voor onderwijsassistenten op weg naar bevoegdheid. Het college verlengt de tijdelijke extra parkeervergunningen en breidt deze uit in stadsdelen waar de tekorten het grootst zijn. Ook investeert de gemeente in een servicepunt om leerkrachten en schoolleiders snel te helpen als zij praktische vragen hebben over de regelingen voor wonen, mobiliteit en parkeren.