AMSTERDAM - Amsterdam scherpt de regels voor zwaar verkeer in de binnenstad flink aan. Vanaf 1 oktober 2021 krijgen voertuigen zwaarder dan 30 ton geen ontheffing meer voor het gebied binnen de Centrumring (s100). Op dit moment kunnen voertuigen tot 45 ton nog een ontheffing krijgen voor dit gebied. De maatregel is nodig om de bruggen en kademuren in de stad te beschermen en hun levensduur te verlengen.

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer): "We zijn ons bewust dat we met deze maatregelen veel vragen van de logistieke sector, maar gelukkig zit de branche constructief met de gemeente aan tafel. Dat is van belang want deze aanscherping is bittere noodzaak vanwege de staat van onze bruggen en kademuren. De schade die veroorzaakt wordt door voertuigen uit de zwaarste categorie is vele malen groter dan door vrachtvervoer tot 30 ton. Met dit nieuwe beleid voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe schade."

Uitbreiding gebied
Het gebied waar de regels gaan gelden is iets uitgebreid ten opzichte van de huidige 7,5t-zone. De beperkingen golden alleen voor stadsdeel Centrum. Daarnaast kon zwaar verkeer zonder ontheffing nog gebruik maken van een aantal vrachtroutes in het centrum. In het aangescherpte beleid zijn deze routes komen te vervallen. Door als grens consequent voor de s100 te kiezen is een stuk van de Zeeheldenbuurt nu ook onderdeel van de zone.

Routeontheffing
Alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben een ontheffing nodig om de zone in te komen. Aan deze ontheffing zijn gedragsregels gekoppeld, zoals niet parkeren binnen drie meter van de waterkant en stapvoets rijden over drempels. Voor voertuigen zwaarder dan 30 ton geldt dat bedrijven op zoek moeten gaan naar alternatieven. Alleen wanneer sprake is van een ondeelbare lading of bijzondere voertuigen kan een routeontheffing worden aangevraagd. Per aanvraag zal getoetst worden of de bruggen en kademuren op de route het gewicht van het voertuig aankunnen.

Uitvoerbaar en Handhaafbaar
Bij het maken van nieuw beleid heeft uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid een belangrijke rol gespeeld. Er is dan ook veelvuldig samengewerkt en afgestemd met vertegenwoordigers van verschillende logistieke partijen. De gemeente verwacht dat het aantal aanvragen voor ontheffingen zal toenemen. Doordat het aanvraagproces opnieuw wordt ingericht en geautomatiseerd is de verwachting dat de doorlooptijden voor aanvragers ingekort kunnen worden. Handhaving kan gebruik maken van camera's met kentekenherkenning aangevuld met handhavers in het gebied. Daarnaast testen we met weegmatten waarmee ter plekke het gewicht van een voertuig gewogen kan worden.

Samenwerkingsplatform Logistiek 020
Logistiek is onmisbaar voor de bevoorrading van de stad, afvalinzameling, de gemeentelijke bouwopgave, maar ook voor het herstel van de kademuren. Naast de aangescherpte regels zwaar verkeer vragen we ook steeds meer op het gebied van luchtkwaliteit (uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025) en verkeersveiligheid. De gemeente Amsterdam wil met het bedrijfsleven op korte termijn een intentieverklaring opstellen. Het is de bedoeling om via het samenwerkingsplatform logistiek 020 samen tot concrete acties te komen om de transformatie stap voor stap vorm te geven.

Meer informatie over het aangescherpte beleid zone zwaar verkeer op www.amsterdam.nl/zwaarverkeer