AMSTERDAM - Het college van B en W gaat kwaliteitseisen stellen aan bewindvoerders, zodat Amsterdammers met schulden kunnen rekenen op betere dienstverlening en ondersteuning. De aanpak van schuldenproblematiek krijgt bij bewindvoerders niet altijd de hoogste prioriteit. De gemeente gaat daarom een samenwerkingsovereenkomst sluiten met bewindvoerders en maatschappelijke dienstverleners. Het Convenant Kwaliteit Beschermingsbewind bevat heldere kwaliteitseisen voor bewindvoerders.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): “In de afgelopen jaren hebben we een enorme toename gezien van Amsterdammers die niet meer op eigen kracht uit de schulden komen. Een bewindvoerder kan dan financiële rust bieden en erger voorkomen. Maar dan moeten bewindvoerders wel over de juiste kwaliteiten beschikken. Het is dan ook goed dat we nu eisen gaan stellen aan bewindvoerders, zodat we mensen met schulden beter en sneller kunnen helpen.”

Convenant
In het convenant worden naast afspraken over kwaliteitseisen voor de bewindvoerders ook afspraken gemaakt over de samenwerking tussen verschillende partijen. Door het schrappen van procedures moeten schuldregelingen sneller tot stand komen. Tegelijkertijd wordt er zorg op maat geleverd en wordt er gezocht naar de voor betrokkenen minst ingrijpende oplossing.

Bewindvoerders die meedoen aan het convenant moeten voldoen aan hogere kwaliteitseisen dan de eisen waarop de rechtbank toetst. Zo moeten zij ingeschreven staan bij een landelijk kwaliteitsbureau, maar zich ook aansluiten bij een branche-, beroeps- en/of belangenvereniging. De deelnemende bewindvoerders binden zich met het convenant ook aan samenwerkings- en resultaatafspraken. Zo stuurt de gemeente op het tijdig oplossen van de schuld en soms op het verkorten van de periode van bewind. Deelnemende bewindvoerders kunnen zelf een saneringsaanvraag bij de Kredietbank indienen.

Onder bewind staan
Iemand die onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over eigen goederen en vermogen. Het gaat vaak om mensen die lichamelijk of geestelijk tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen, of om mensen met problematische schulden.

De bewindvoerder beslist over goederen en vermogen, zo mogelijk in overleg met de eigenaar. Verder houdt een bewindvoerder zich bezig met: de belastingaangifte, uitkeren van leefgeld, het betalen van rekeningen, aflossen van schulden, bijhouden van uitgaven, controleren of de betrokkene inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen en voorzieningen.

Een bewindvoerder is niet verplicht om een betalingsregeling met schuldeisers te treffen. Dit is de taak van schuldhulpverleners. Het is wel de taak van de bewindvoerder om te beoordelen of de persoon onder bewind in aanmerking kan komen voor schuldhulpverlening of schuldsanering. Ook moet de bewindvoerder hem of haar zo nodig begeleiden om aan de eisen te voldoen.

Toename
Steeds meer Amsterdammers staan onder beschermingsbewind: in 2016 waren het er bijna 10.000, momenteel zijn het er al bijna 15.000. Deze toename heeft meerdere oorzaken. Zo is het aantal laaggeletterden en mensen met een lichte verstandelijke beperking toegenomen, en is het inkomens- en toeslagensysteem ingewikkelder geworden.