AMSTERDAM - Het college van B en W heeft de plannen voor de toekomstige stadswijk Schinkelkwartier vrijgegeven voor inspraak. Schinkelkwartier, een gebied op de grens van Nieuw-West en Amsterdam Zuid, bestaat nu vooral uit kantoren en bedrijven. Dat gaat de komende 25 jaar veranderen. Er komen 11.000 woningen bij en het wordt een duurzame stadswijk, met veel groen en water, die goed bereikbaar is met openbaar vervoer en met de fiets. Door transformatie en verdichting van het Schinkelkwartier wordt in de toekomst ruimte gemaakt voor ongeveer 22.000 inwoners en 44.500 arbeidsplaatsen.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Schinkelkwartier wordt een groene wijk. Dat is belangrijk voor de gezondheid van de toekomstige bewoners, klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Het bestaande groen breiden we uit door buurtparken en groene binnenterreinen aan te leggen. Ook komen er groene routes zodat groen overal op loopafstand bereikbaar is en wordt de verbinding met groengebied De Oeverlanden verbeterd, zodat meer mensen ervan kunnen genieten.”

Duurzame energie- en warmtevoorziening
De nieuwe stadswijk wordt duurzaam ontwikkeld en de nieuwe gebouwen worden aangesloten op een duurzame energie- en warmtevoorziening. Voor de warmtevoorziening gaat de voorkeur uit naar een warmtenet op lage temperatuur, waarbij gebruik kan worden gemaakt van lokale koude- en warmtebronnen. Bijvoorbeeld mogelijk de restwarmte uit een nabijgelegen dataenter. Daarnaast zijn in Schinkelkwartier goede mogelijkheden voor opwekking van nieuwe duurzame energie via zonnepanelen. Ook kijkt de gemeente naar innovatieve en duurzame manieren van afvalinzameling, bijvoorbeeld of een vermaler voor gft-afval in de woningen mogelijk is.

Bereikbaarheid
Schinkelkwartier moet zo goed mogelijk bereikbaar zijn met de fiets en met het OV. Hiervoor is het van groot belang dat er een nieuwe fietsverbinding tussen Nieuw-West, de Oeverlanden en Zuid en een fiets- en voetgangersbrug over de Schinkel wordt gerealiseerd, net als een autovrije fietsroute in het verlengde van de Sloterweg. Schinkelkwartier wordt autoluw en er komen bij de woningen maar beperkt parkeerplaatsen voor auto’s, waardoor andere vormen van mobiliteit worden gestimuleerd.

Bedrijvigheid en wonen naast elkaar
Het gebied is een wijk met veel bedrijvigheid en nabijheid van het spoor en rijkswegen. Om prettig in het gebied te kunnen wonen en verblijven moeten er maatregelen worden genomen zoals geluidsschermen langs de snel- en spoorwegen en beschutte plekken binnen bouwblokken en openbare ruimte. Diverse bedrijven in Schinkelkwartier hebben milieucontouren, die beperkingen kunnen opleveren voor wonen in de directe omgeving. Binnen die milieucontouren is nader onderzoek nodig om te bepalen welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Belangrijk uitgangspunt is dat er in Schinkelkwartier ruimte blijft voor bedrijven.

Proces
De ontwikkeling van het gebied duurt 25 jaar en gaat in fasen. In de concept projectnota, die nu is vrijgegeven voor inspraak, wordt geschetst wat de uitgangspunten, randvoorwaarden en ambities zijn voor Schinkelkwartier. Nadat de projectnota is vastgesteld, maakt de gemeente meer gedetailleerde plannen per deelgebied. In 2021 wordt gestart de deelgebieden Schinkelhaven en Nieuwe Meer Oost. Bij deze plannen worden bewoners, ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. In Schinkelhaven is de gemeente al in gesprek met bewoners over thema’s als het behoud en inrichting van het groen en de toekomstige inrichting van het Aalsmeerplein.

De inspraakperiode loopt van 7 januari tot en met 17 februari 2021. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen. Ook vindt op 26 januari een online informatiebijeenkomst plaats om de projectnota toe te lichten. Begin januari ontvangen belanghebbenden hiervoor een uitnodiging.

Meer informatie:
www.amsterdam.nl/schinkelkwartier