AMSTERDAM - Het stadsbestuur heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan 'Windenergie Sloterdijk III' en legt dit ter inzage zodat belanghebbenden kunnen reageren. Voor de windmolens in het havengebied Westpoort, op het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam West van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn al in 2021 vergunningen afgegeven door de provincie Noord-Holland. Met het wijzigingsplan worden de locaties en de veiligheidszones van de vier windmolens van het windpark Westpoortweg nu ook vastgelegd in het bestemmingsplan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): "Ik ben blij dat het waterschap zo voortvarend te werk gaat. Deze windmolens in de haven leveren een substantiële bijdrage aan de Amsterdamse energietransitie en zijn een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in Amsterdam."

De ontwikkeling van het windpark begon al voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). De eerste vergunningaanvraag is in 2016 gedaan, maar de regels van de provincie stonden plaatsing toen niet toe. Na verruiming van de provinciale regels voor windenergie heeft het waterschap in 2020 opnieuw een vergunningaanvraag ingediend. De vergunning is in 2021 verleend, er zijn toen geen zienswijzen of beroepen ingediend op de vergunning.

Het waterschap en de gemeente nemen de impact op natuur en gezondheid serieus, en daarom is voor de vergunningaanvraag veel onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het windpark. Er is onderzoek gedaan naar geluid, slagschaduw, externe veiligheid en ecologie en er is een 'm.e.r.-beoordeling' uitgevoerd.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht energieneutraal
Sander Mager, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: "Om energie te besparen en duurzame energie te produceren heeft het waterschap onder andere een groengasinstallatie gerealiseerd en zijn er meer dan 24.000 zonnepanelen in gebruik genomen. Maar het waterschap wil volledig energieneutraal en het liefst energiepositief opereren. Daarom onderzochten we de mogelijkheden om windenergie te realiseren, ook op het terrein van de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West. Deze windturbines zullen ongeveer 40% van de totale elektriciteitsbehoefte van het waterschap dekken. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 8.000 Amsterdamse huishoudens. Dit windpark biedt ons de kans om de ambitie energieneutraal te zijn waar te maken."

De locatie van het waterschap leent zich goed voor windmolens, in de industriële omgeving van het westelijk havengebied van Amsterdam. Op dit moment werkt het waterschap aan de (technische) uitwerking van de windmolens, waarbij gekeken wordt of het lukt om vier windmolens te plaatsen met het uitgangspunt dat de werking van de zuiveringsinstallatie niet wordt beïnvloed. Als dat niet lukt, worden het er drie. Het waterschap verwacht eind dit jaar een besluit te nemen over de bouw van het windpark zodat ze over circa twee jaar volledig energieneutraal kunnen zijn.

Regionale Energie Strategie

In 2021 zijn door de gemeenteraad zoekgebieden voor windenergie vastgesteld om binnen de gemeentegrenzen ongeveer 17 extra windmolens te plaatsen. De plannen maken, samen met de ambitie om voor 400 MW aan zonnepanelen op grote daken te plaatsen, deel uit van de RES. Hiermee geeft Amsterdam invulling aan de afspraken die zijn gemaakt in het landelijk Klimaatakkoord. De ontwikkeling van Windpark Westpoort is gestart voor de vaststelling van de RES en valt daarom niet binnen de reflectiefase die nu plaatsvindt.