AMSTERDAM - Burgemeester Halsema heeft vandaag vier scenario’s voor de toekomst van raamprostitutie in de Amsterdamse binnenstad voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de hand van de scenario’s gaat de burgemeester in gesprek met de stad en de gemeenteraad over fundamentele keuzes voor de toekomst van de raamprostitutie. De vier scenario’s schetsen een aantal uitersten. Uiteindelijk zal één van de scenario’s worden uitgewerkt tot nieuw prostitutiebeleid.


Aanleiding

De prostitutiebranche in Amsterdam is de afgelopen jaren fors veranderd. De traditionele, vergunde raamprostitutie in de binnenstad staat onder druk. Dat komt onder andere door het toenemend aantal bezoekers in Amsterdam. Het toerisme domineert de binnenstad meer dan ooit en de sekswerker is voor sommige bezoekers niet meer dan een attractie om naar te kijken. Tegelijk is de onvergunde en onzichtbare prostitutie de laatste jaren toegenomen. Veel sekswerkers bieden hun diensten online aan en kiezen voor een bestaan buiten het zicht van de overheid. In dit deel van de markt doen misstanden zoals mensenhandel zich sneller voor.

Deze ontwikkelingen vragen om een nieuw prostitutiebeleid. Dit beleid moet leiden tot een veilig en goed functionerend circuit als aantrekkelijk alternatief voor het ondergrondse deel van de prostitutiemarkt. Daarnaast moet het beleid bijdragen aan minder criminaliteit in de prostitutie en minder overlast in de binnenstad. Dat leidt tot drie uitgangspunten waar het beleid in de toekomst in ieder geval aan moet voldoen:

- Waarborgen van mensenrechten: sekswerkers zijn zelfstandig, maken hun eigen keuzes en werken onder veilig omstandigheden.

- Voorkomen en bestrijden van ondermijnende activiteiten: mensenhandel, witwassen en fraude worden actief bestreden.

- Minder overlast voor bewoners en andere ondernemers: de drukte is aanvaardbaar, de openbare ruimte is schoon en bezoekers gedragen zich.


Scenario’s

Na overleg met zowel sekswerkers, exploitanten en andere betrokkenen uit de prostitutiebranche legt burgmeester Halsema de volgend scenario’s voor aan de gemeenteraad.

I Gordijnen van de raambordelen dicht

Sekswerkers en hun werkplekken zijn niet meer zichtbaar vanaf de straat. Het aantal ramen kan gelijk zijn aan of minder zijn dan het huidige aantal van 330.

II Minder raambordelen binnenstad door verplaatsing

Een deel van de ramen in de binnenstad wordt gesloten. Op een andere locatie in Amsterdam worden nieuwe werkplekken gecreëerd. Dat kunnen ramen zijn, maar dat hoeft niet. Ook de oprichting van een prostitutiehotel behoort tot de mogelijkheden.

III Sluiten van raambordelen binnenstad door verplaatsing

Alle raambordelen op de Wallen en rond het Singel gaan dicht. In een ander deel van de stad worden nieuwe werkplekken gecreëerd. Dat kunnen ramen zijn, maar dat hoeft niet. Ook de oprichting van een prostitutiehotel behoort tot de mogelijkheden.

IV Meer raambordelen

Het huidige aantal van 330 raambordelen op de Wallen en rond het Singel wordt uitgebreid naar meer werkplekken. Dat kunnen ramen zijn, maar dat hoeft niet. Ook de oprichting van een prostitutiehotel behoort tot de mogelijkheden.


Toegang

In het huidige beleid is de toegang tot de Wallen en het Singelgebied geheel vrij, de ramen bevinden zich bijna allemaal in de openbare ruimte. De vrije toegang wordt in alle scenario’s ter discussie gesteld. Dat betekent dat de toegang tot de werkplekken in de toekomst gereguleerd kan gaan worden, bijvoorbeeld door het afsluiten van stegen of straten of door de verplichting alle werkplekken inpandig te maken. Een combinatie van vrij en gereguleerd is ook mogelijk.


Planning

Burgemeester Halsema zal op korte termijn in een tweetal bijeenkomsten op 10 en 12 juli in gesprek gaan met onder andere sekswerkers, exploitanten, bewoners van het gebied en leden van de gemeenteraad. In aanvulling op die bijeenkomsten zal in de zomerperiode ook een verkenner op bezoek gaan in het Wallen- en Singelgebied om extra informatie te verzamelen en daarvan verslag uit te brengen. In september bespreekt de gemeenteraad de scenario’s met de burgemeester. Daarna zal het aantal scenario’s beperkt worden en verder worden getoetst op financiële en juridische gevolgen.