AMSTERDAM - Amsterdam en Weesp willen hun gemeenten samenvoegen per maart 2022. De provincie Noord-Holland is positief over het herindelingsadvies.


Op 19, 20 en 27 mei 2020 bespreken de raden van de Amsterdam en Weesp het herindelingsadvies dat beide gemeenten hebben opgesteld. De provincie Noord-Holland moet op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) het herindelingsadvies en een zienswijze toesturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De concept-zienswijze is nu vastgesteld.

Het herindelingsadvies is het sluitstuk van een langdurige zoektocht van de gemeente Weesp om tot versterking van haar bestuurskracht te komen. Op 26 maart 2018 besloot de raad van Weesp tot een ambtelijke fusie en vervolgens tot een bestuurlijke fusie (na de raadsperiode 2018-2022) met de gemeente Amsterdam. De raad van Amsterdam had in september 2017 al een dergelijk besluit genomen.

De provincie is tevreden over het zorgvuldige proces dat het gemeentebestuur van Weesp heeft doorlopen. Inwoners, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten zijn voldoende betrokken om uiteindelijk te komen tot de keuze van Amsterdam als fusiepartner. Voor Weesp betekent de fusie dat de bestuurskracht beschikbaar zal zijn om ook in de toekomst de maatschappelijke opgaven en de dienstverlening adequaat aan te pakken.

Definitieve zienswijze
De Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) bespreekt het herindelingsadvies en de concept-zienswijze op 15 juni. Nadat Gedeputeerde Staten eind juni de definitieve zienswijze hebben vastgesteld, wordt deze samen met het herindelingsadvies verstuurd naar de minister van BZK.