AMSTERDAM - In de Dapperbuurt is een opvallende toename van overlastsignalen waargenomen de afgelopen maanden. Deze overlast uit zich in verschillende vormen, variërend van diefstallen bij lokale ondernemers tot het illegaal legen van afvalbakken in de buurt. Dit heeft geleid tot toenemende bezorgdheid onder zowel ondernemers als bewoners. Hierdoor is er een dringende behoefte ontstaan aan effectieve maatregelen om de situatie aan te pakken. Het stadsdeel wil daarom met de inzet van toezichthouders de overlast terugdringen. Op 8 mei start deze pilot in het winkel -en horeca gebied van de Dapperbuurt.

Carolien de Heer, stadsdeelvoorzitter Oost:

“Ik begrijp de zorgen van de ondernemers, bewoners en bezoekers die overlast ondervinden in de Dapperbuurt. Met de inzet van toezichthouders zetten wij een belangrijke stap naar een veilige en gastvrije omgeving voor iedereen. Deze toezichthouders zijn er niet alleen om de veiligheid te handhaven, maar ook om degenen die overlast veroorzaken te helpen de juiste zorg te krijgen. Dit is essentieel voor een grondige aanpak van het probleem. Ik hoop dat deze pilot de overlast in het gebied effectief zal verminderen”.

Preventie en handhaving

De toezichthouders zijn vanaf 8 mei t/m juli 2024 het aanspreekpunt voor ondernemers en bewoners in de Dapperbuurt als het gaat om overlast. De toezichthouders lopen door de buurt en staan paraat om bij overlastsituaties ondersteuning te bieden. Ook zijn zij aanwezig om toekomstige overlast te voorkomen door personen die zorg nodig hebben te koppelen aan passende ondersteuning. Zij worden ingezet naast de reguliere politie en handhaving om de toezicht en aanwezigheid in dit gebied te intensiveren. De toezichthouders zijn in de buurt aanwezig van woensdag tot en met zaterdag, van 12:30 tot 20:30 uur. Deze pilot wordt zorgvuldig gemonitord door het stadsdeel en betrokken instanties om de effectiviteit ervan te waarborgen.

De aanleiding is een toename van overlastsignalen

De overlast in deze buurt wordt met name ervaren als gevolg van winkeldiefstallen en individuen die verward gedrag vertonen. Er is sprake van agressief gedrag richting zowel ondernemers als het winkelend publiek. Deze situatie zet aanzienlijke druk op de sociale veiligheid in de omgeving. Daarnaast vormt het openlijke drugsgebruik en het achterlaten van drugsafval ook overlast voor de buurt. De pilot is opgezet door stadsdeel Oost in nauwe samenwerking met de Bedrijveninvesteringszones Dapperstraat en de Eerste Van Swindenstraat, de politie en de reguliere handhaving. Meer informatie over de pilot in de Dapperbuurt is beschikbaar op amsterdam.nl/oost.