AMSTERDAM - Door de invoering van nieuwe wetgeving voor wegtunnels voldoet de Piet Heintunnel (1997) per 1 mei niet meer aan alle veiligheidseisen. De gemeente vraagt de Omgevingsdienst om deze situatie te gedogen tot de start van de grote renovatie in 2021. Om de tunnel in die periode veilig te houden voor gebruikers treft de gemeente een aantal maatregelen. De belangrijkste is het weren van vrachtauto’s met ingang van 1 mei 2019. Dit om het risico op een brand in de tunnel met veel rookontwikkeling sterk te verkleinen.

Wet tunnelveiligheid
Enkele grote tunnelbranden in de Alpen waren voor het Europese Parlement reden om in een Europese tunnelrichtlijn strenge veiligheidseisen vast te leggen. In Nederland is de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ (Warvw) van toepassing voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter. Vanaf 1 mei 2019 moeten alle Nederlandse wegtunnels voldoen aan de Warvw.

Omleidingsroutes vrachtverkeer
Dagelijks maken ongeveer 30.000 motorvoertuigen gebruik van de anderhalve kilometer lange tunnel, waarvan ca. 450 vrachtauto’s. Vanaf 1 mei 2019 wordt het vrachtverkeer omgeleid via de Gooiseweg (S112) en de Nieuwe Leeuwarderweg (S116). Dat zijn de gebruikelijke omleidingsroutes als de tunnel voor onderhoud is afgesloten. De Piet Heintunnel blijft toegankelijk voor alle overige verkeer, inclusief nood- en hulpdiensten. Ook voor tram 26 verandert er niets, omdat die door een separate tunnelbuis gaat.

Aanpak wegtunnels
De renovatie van de Piet Heintunnel is technisch complex. Een goede voorbereiding en planning vragen tijd. Vorig jaar werd duidelijk dat er meer tijd nodig is voor de voorbereiding van de renovatie. Deze werkzaamheden staan nu gepland vanaf het voorjaar van 2021 tot de zomer van 2022. Voor de renovatie is meer geld nodig dan eerder werd begroot. De precieze hoogte van de kostenoverschrijding wordt bekend in de voorjaarsnota. Naast de Piet Heintunnel worden ook andere tunnels aangepakt. De Arenatunnel (vernieuwing tunneltechnische installaties), de Michiel de Ruijtertunnel (verhoging brandwerendheid van het beton) en de Verkeerscentrale (integrale vernieuwing) zijn de andere tunnelprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd.