AMSTERDAM - Het college van B en W gaat door met de voorgenomen bouw van twee parkeergarages en de geplande aankoop van twee andere garages. De aanbesteding voor de bouw van de Willibrordusgarage wordt stilgelegd tot het moment dat de herinrichtingsplannen voor de omgeving gereed zijn. Het besluit past in de ambitie van het college de binnenstad van Amsterdam zoveel mogelijk autovrij te maken, de grachtengordel deels parkeervrij en woonstraten parkeerluw.

Amsterdam is een dynamische stad met een grote aantrekkingskracht. In en rond de stad wordt het steeds drukker. Het aantal voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer neemt alsmaar toe. Wethouder Sharon Dijksma: “Het college wil ervoor zorgen dat de openbare ruimte in de stad nu en in de toekomst beter aansluit bij deze ontwikkelingen. Het gaat dan niet alleen om meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het OV, maar ook om voldoende rust en ruimte voor ontspanning, groen en veilige plekken om te spelen.”

Aanwezigheid van de auto verkleinen
Om de aanwezigheid van de auto en het ruimtebeslag daarvan in de openbare ruimte in Amsterdam te verkleinen, neemt het college meerdere maatregelen. De recent aangekondigde verhoging van de parkeertarieven is daar een van. De bouw en aankoop van in totaal vier nieuwe garages hoort daar ook bij.

Toetsen aan coalitieakkoord
Bestaande plannen voor de bouw en aankoop van parkeergarages zijn getoetst aan de autoluwe ambities van de huidige coalitie. Het gaat daarbij om de volgende garages:
  • De bouw Singelgrachtgarage (800 plekken)
  • De afbouw Vijzelgrachtgarage (circa 250 plekken)
  • De aankoop parkeergarage Amsterdam Centraal (470 plekken)
  • De aankoop nieuwbouwdeel Oosterdokgarage (202 plekken)
  • De bouw Willibrordusgarage (216-266 plekken)


Het college heeft getoetst of deze garages passen in haar plannen om de stad autoluw te maken. Daaruit blijkt dat nieuwe maatregelen - zoals parkeertariefsverhoging - en de genoemde parkeergarages niet zozeer alternatieven voor elkaar zijn, maar elkaar juist versterken bij de ambities om buurten autoluw te maken.

Bij vier van deze vijf garages is openstelling een noodzakelijke voorwaarde om de omgeving eromheen autoluw te kunnen herinrichten. Het college wil deze garages daarom zo snel mogelijk openstellen.

Het plan voor de Willibrordusgarage loopt echter voor op de uitwerking van de opheffings- en herinrichtingsplannen. Daarom worden voor deze garage komend jaar eerst de gebiedsvisie en de bijbehorende herinrichtingsplannen in de omgeving afgerond.

Grootschalige herinrichting verblijfsgebieden
Parkeergarages maken het mogelijk om in één wijk op relatief korte termijn geconcentreerd en grootschalig straatparkeerplekken op te heffen. Hierdoor worden grotere gebieden volledig autovrij en heringericht tot aantrekkelijke gebieden, met meer ruimte voor fietser, voetganger en groen.

Wethouder Sharon Dijksma: “Een voorbeeld van deze aanpak is de transformatie van de Frans Halsbuurt. In deze buurt worden bij de herinrichting bijna alle straatparkeerplekken in de buurt opgeheven en parkeren vergunninghouders en bezoekers van de buurt voornamelijk in de Albert Cuypgarage. Hierdoor ontstaat een parkeervrije en bijna autovrije Frans Halsbuurt. De ervaring bij de Albert Cuypgarage leert ons wel dat het voor een succesvolle exploitatie noodzakelijk is om direct na opening te starten met de herinrichting van het gebied eromheen, inclusief het opheffen van de parkeerplekken.’’