AMSTERDAM - Het college van B & W heeft op vrijdag 21 april ingestemd met de hoofdpunten voor de Overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen. ”Een historisch besluit”, volgens wethouder Van der Burg.

De Overstapregeling, waarmee erfpachters van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht kunnen overstappen, lag ter inspraak van 9 januari tot en met 19 februari 2017. Liefst 6930 mensen hebben ingesproken en erfpacht was een breed onderwerp van gesprek in de (social) media. De meeste reacties waren kritisch. Uit de (inspraak)reacties bleek de mogelijkheid van nu alvast (op basis van de marktwaarde 2014) de canon voor later vastleggen, onderbelicht. De focus lag op de vaak hoge afkoopbedragen en dat zorgde voor extra onrust. Het college heeft geluisterd naar de reacties en suggesties. In het akkoord op hoofdlijnen wordt een aantal effecten van de inspraak zichtbaar.

Overstappremie

Meest in het oog springt de overstappremie van 25%. Uit de inspraak bleek dat het voordeel van de aantrekkelijke WOZ-waarde van 2014 niet als korting werd ervaren, en de regeling niet als financieel redelijk en billijk. Daarom kiest het college nu voor een overstappremie van 25%.

BSQ’s aangepast en begrensd

Om de erfpachtkosten voor woningen te berekenen, wordt de buurtstraatquote (BSQ) gebruikt. Dit is een percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde (WOZ-waarde) bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de waarde van de stenen). Amsterdam is verdeeld in 5000 buurtstraten en elke buurtstraat heeft een eigen BSQ. Na de inspraak zijn de BSQ’s aangepast. De belangrijkste wijzigingen:

  • de funderingskosten zijn opgenomen in de opstalwaarde
  • een hogere kwaliteitsopslag in de opstalwaarde
  • er is een bovengrens voor de buurtstraatquote van 49%

De gemiddelde BSQ daalt hierdoor. Voor meergezinswoningen van 26% naar 21%. Voor eengezinswoningen van 37% naar 20%.

WOZ-waarde 2014 of 2015

De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 blijkt volgens inspraakreacties niet in alle gevallen lager dan die van 2015. Het college wilde bij overstap in 2017 een gunstige WOZ-waarde hanteren en stelt nu voor de laagste waarde van 2014 of 2015 te hanteren.

Vangnetregeling uitgebreid

Voor erfpachters die nu een laag canonbedrag betalen, kan de canonsprong aan het einde van het tijdvak groot zijn. De huidige vangnetregeling biedt een tegemoetkoming in de erfpachtkosten. Daar komt een mogelijkheid bij: wanneer het vermogen dat in de woning zit het gebruik van de huidige regeling in de weg staat, is uitgestelde betaling mogelijk, tot het moment dat de erfpachter besluit de woning te verkopen. Dit alles onder strikte voorwaarden.

Proces

In de eerste helft van mei neemt het college een besluit over de uitwerking van de Overstapregeling, het beleid Grondwaardebepaling en het Aanvullende beleid. Vervolgens wordt het voorstel aan de raadscommissie RO (24 mei) en de gemeenteraad (juni) voorgelegd.