AMSTERDAM - Het stadsbestuur neemt tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte om meer ruimte te bieden aan Amsterdammers, nu het openbare leven in Amsterdam weer langzaam op gang komt. Het kabinet heeft besloten dat op 11 mei de basisscholen en kinderopvang weer opengaan en dat kappers en andere contactberoepen klanten op afspraak mogen ontvangen. Ook zijn veel winkels weer open en gaat het openbaar vervoer meer rijden. Vanaf 1 juni mogen ook terrassen, musea en culturele instellingen weer beperkt open. Dat zorgt de komende tijd voor meer mensen op straat. Om te zorgen dat dit veilig kan, zijn er verschillende maatregelen in kaart gebracht, die moeten zorgen voor de anderhalve meter afstand en een goede verdeling van de schaarse openbare ruimte in de stad.


Mensen krijgen weer meer bewegingsvrijheid en in een drukke stad als Amsterdam is het belangrijk om te zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. De Amsterdammers moeten hier op de juiste manier gebruik van maken, dus door afstand te houden en door gebruik te maken van voorzieningen in eigen buurt om onnodig verkeer te voorkomen.

Per stadsdeel worden op korte termijn de verschillende probleemlocaties in beeld gebracht, waarna de nodige aanpassingen worden gedaan. De tijdelijke maatregelen worden teruggedraaid op het moment dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is.

Schoolomgeving ingericht op 1,5 meter
Op 11 mei gaan de scholen en kinderdagverblijven weer open. Om te zorgen dat ouders hun kinderen veilig weg kunnen brengen heeft de gemeente pakketten met stickers, posters, linten en verf ter beschikking gesteld waarmee scholen en kinderdagverblijven de looproutes en de ruimte in en rondom hun gebouwen kunnen inrichten. Er zijn de afgelopen dagen al ruim 400 pakketten opgehaald.

Verkeer in de stad
Er zijn verschillende maatregelen in kaart gebracht om te zorgen dat er genoeg ruimte komt voor alle verkeersdeelnemers. Om de verkeersdruk te beperken, is het van belang dat bewoners waar mogelijk in hun eigen buurt blijven en vooral lopen of fietsen. Genoeg ruimte voor voetgangers en fietsers om anderhalve meter afstand te kunnen houden krijgt daarom de hoogste prioriteit.

Om de beperkte ruimte op straat zo efficiënt mogelijk te gebruiken, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de maximumsnelheid tijdelijk te verlagen van 50 naar 30 km/uur waardoor fietsers vaker naar de rijbaan kunnen en voetgangers meer ruimte hebben om elkaar te passeren. Ook kan er worden gekozen voor eenrichtingsverkeer (ook op de stoep), het gebruiken van parkeerplaatsen voor fietsparkeren of het anders instellen van de verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

Economie in de openbare ruimte
Per 1 juni mogen de terrassen en de culturele instellingen in de stad weer open. De gemeente onderzoekt op welke plekken het mogelijk is om voor ondernemers en culturele instellingen extra ruimte te maken voor bijvoorbeeld buurtgerichte terrassen, waarbij er altijd genoeg ruimte moet zijn voor voetgangers en aandacht voor leefbaarheid voor bewoners in de omgeving. Daarvoor worden de komende tijd samen met de brancheorganisaties regels opgesteld, waarmee ondernemers aan de slag kunnen. Ook kijkt de gemeente samen met ondernemers hoe drukke winkelstraten veilig kunnen worden ingericht met bijvoorbeeld ruimte voor wachtrijen voor winkels, zodat daar ook de anderhalve meter kan worden aangehouden. Op dit moment wordt er een pilot gestart in Nieuw-West, waarbij een aantal winkels een pakket krijgt met tips, stickers en posters, waarmee de ondernemers kunnen zorgen dat klanten in en buiten de winkel afstand van elkaar houden. Daarnaast wordt bewoners gevraagd om drukke plekken tijdens piekmomenten te mijden en houdt de gemeente extra toezicht.

Verblijf in de openbare ruimte
In Amsterdam wonen veel mensen op een beperkt oppervlak en veel van hen zijn aangewezen op de openbare ruimte om buiten te zijn. In sommige wijken is er ook weinig ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Door per buurt extra bekendheid te geven aan weinig bezochte groenstroken, of parken of lege kavels tijdelijk als recreatieplek in te richten, kunnen we op een veilige manier zorgen voor extra recreatieruimte dichtbij huis. Ook kan op pleinen en in parken de ruimte worden vergroot door een parkeerverbod voor fietsen in te stellen of kan een rustige straat tijdelijk worden afgesloten voor auto’s.

Intensieve monitoring
Door de intensiteit en het gedrag van het auto- en fietsverkeer te monitoren, is het mogelijk om snel bij te sturen als er verkeersonveilige situaties ontstaan door te veel autoverkeer, te hoge snelheid of gevaarlijke situaties bij het inhalen. Als het autoverkeer flink toeneemt kunnen maatregelen worden getroffen om autoverkeer te ontmoedigen, om te leiden of zelfs wegen af te sluiten. Politie en handhaving monitoren de situatie op drukke plekken, zoals parken, pleinen en markten. Aanvullend hierop zijn in het Vondelpark en de Albert Cuypstraat een aantal sensoren opgehangen om verkeersstromen te kunnen monitoren. Mocht het ergens te druk worden, dan kunnen ook hier extra maatregelen worden genomen, zoals (gedeeltelijke) afsluiting of het instellen van eenrichtingsverkeer.