AMSTERDAM - Het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West ligt vanaf donderdag 10 augustus tot en met woensdag 20 september 2017 ter inzage.

In de kennisgeving van de gecoördineerde ter inzagelegging staat alle informatie over de ter inzagelegging en welke besluiten, zoals de ontwerp watervergunning en de ontwerp omgevingsvergunningen, naast het ontwerpbestemmingsplan gelijktijdig ter inzage liggen.

Bekijk hier de kennisgeving.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De besluiten kunt u op de volgende drie locaties in Amsterdam inzien:

  • Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250
  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1
  • Het kantoor van Waternet/AGV, Korte Oudekerkerdijk 7

Bekijk hier het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West digitaal.

Vervolgtraject

Tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende besluiten ter inzage liggen, kunnen zienswijzen worden ingediend. Alle ontvangen reacties worden verwerkt en beantwoord in de Nota van Beantwoording (NvB). De NvB wordt vervolgens voorgelegd aan het college van Burgemeester & Wethouders. Het college betrekt de zienswijzen in de verdere besluitvorming en doet hierover een voorstel aan de gemeenteraad. Over het voorstel neemt de gemeenteraad naar verwachting aan het einde van dit jaar nog een besluit.