AMSTERDAM - Op 20 juni 2017 heeft het college van B en W het Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege vrijgegeven voor zienswijzen. Inmiddels is de terinzagelegging beëindigd. De ingediende zienswijzen worden nu beoordeeld en beantwoord.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in nieuwe woningen en de uitbreiding van het Mediacollege Amsterdam.

Informatiemarkt

De gemeente Amsterdam hield op 4 juli 2017 een informatiemarkt over de ontwikkelstrategie Haven-Stad, MER Haven-Stad en het ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege. Medewerkers van de gemeente Amsterdam waren hier aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Verdere procedure

Inmiddels is de terinzagelegging beëindigd. Het plan kan niet meer worden ingezien bij de stadsloketten, maar kan nog wel digitaal worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Er kunnen geen zienswijzen meer worden ingediend.

De ingediende zienswijzen worden nu beoordeeld en beantwoord. De beantwoording en eventuele aanpassingen van het bestemmingsplan worden voorgelegd aan het college van B en W. Als het College daarmee instemt zal het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden bij de Gemeenteraad. De agendering bij de commissie R.O. en de Gemeenteraad wordt op de website bekendgemaakt.

Indieners van zienswijze worden hierover rechtstreeks geïnformeerd en krijgen de gelegenheid om de zienswijze mondeling toe te lichten bij de Commissie R.O. De behandeling vindt waarschijnlijk in december plaats.