AMSTERDAM - Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 15 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 22 december 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo (PDF, 26 kB)