AMSTERDAM - De bouw van woontoren De Steltloper aan de Ertskade vraagt om een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Door een nieuw stuk land aan te leggen wil het stadsdeel een openbare ruimte creëren met speelgelegenheid en veel groen. De gemeente heeft hiervoor onlangs de noodzakelijke vergunningen aangevraagd. Het ontwerpbesluit over de aanvraag landwinning dat nu is genomen, maakt het mogelijk het nieuwe stuk land aan te leggen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met kenmerk ‘2384609/HZ_WABO-2016-006489’ ligt van 19 april 2017 tot en met 31 mei 2017 ter inzage bij het Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. U kunt online een afspraak maken bij het Stadsloket. Hieronder leest u hoe dat moet. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het gemeentelijk telefoonnummer 14 020.

Online afspraak maken bij het Stadsloket

U kunt een afspraak maken bij het Stadsloket via het online formulier 'Afspraak maken'

- Kies in het beginscherm voor ‘Vergunningen/Inzage bouwdossier’;

- Kies daarna het onderwerp ‘Inzage Ingediende en Verleende Aanvragen’;

- Vul ‘Ertskade 342’ als adres in;

- Vervolgens kunt u in de toelichting aangeven het zaaknummer ‘2384609’ en de naam ‘Ertskade naast 342’. Ook moet u in dit veld aangeven dat de inzage spoed betreft vanwege zes weken termijn.

Zienswijzen

Iedereen kan tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ingediend worden bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Oost:

Algemeen bestuur van Stadsdeel Oost
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam

Of per mail naar: info.sdo@amsterdam.nl

Vermeld in uw zienswijze altijd:

  1. Uw naam, adres en telefoonnummer;
  2. De datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening;
  3. Het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient, datum en kenmerk van het ontwerpbesluit;
  4. Indien mogelijk een afschrift van het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient;
  5. Waarom u een zienswijze indient;
  6. Dient iemand anders namens u een zienswijze in, stuur dan een machtiging mee.

Bewonersavond ontwerp openbare ruimte

Op de bewonersavond van 19 mei 2016 heeft de gemeente het schetsontwerp van de openbare ruimte Ertskade aan u gepresenteerd. Sindsdien heeft het ontwerpproces helaas stil gelegen want het stadsdeel is het afgelopen jaar in gesprek geweest met de ontwikkelaar Wonam over dit schetsontwerp. De gemeente en Wonam hebben specifiek gesproken over de technische voorwaarden en de financiële haalbaarheid van het plan. Zowel het stadsdeel als Wonam zijn bereid extra te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte voor de bewoners in het gebied.

Hiermee is er groen licht gekomen om het ontwerp verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp. De gemeente zal dit ontwerp naar verwachting in mei 2017 aan de buurt presenteren. Omwonenden ontvangen tijdig een uitnodigingsbrief voor een bewonersavond hierover. Tijdens deze bewonersavond zal de gemeente meer vertellen over het proces en de planning van het definitieve ontwerp openbare ruimte.