AMSTELVEEN - De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft haar onderzoeksrapport met bevindingen en aanbevelingen uitgebracht naar aanleiding van de brand in de Urbanuskerk. De Inspectie stelt in haar rapport dat de gemeente verantwoordelijk is voor de brandweerzorg en daarmee voor de bluswatervoorziening. Volgens de inspectie heeft de gemeente tot het moment van de brand onvoldoende invulling aan deze verantwoordelijkheid gegeven. Dit leidde, naast een niet eenduidig operationeel informatiesysteem van de brandweer, tot een situatie waarbij de brandweer in de beginfase enkele brandkranen niet kon vinden.

Burgemeester Bas Eenhoorn: ”Het college neemt alle aanbevelingen van het rapport integraal over. Vrij snel na de verwoestende dag, toen duidelijk was dat bepaalde brandkranen in de beginfase niet te vinden waren, zijn we als gemeente direct een inhaalslag gaan maken. Inmiddels zijn alle brandkranen gecontroleerd en waar nodig gebleken, gerepareerd. Het mag duidelijk zijn dat de brandweer op goede wijze zijn werk moet kunnen doen.“

“Daarnaast hebben we werk gemaakt van het herijken van en maken van nieuwe afspraken in de samenwerking met onze partners, de regionale brandweer en de waterleidingbedrijven. Zo houden we meer regie en kunnen we elkaar versterken en scherp houden om de brandweerzorg en bluswatervoorziening op het juiste peil te houden“, aldus de burgemeester namens het college.

Een belangrijke conclusie is daarnaast dat ondanks de problemen bij de brandbestrijding in de beginfase de kerk niet gered had kunnen worden. Het probleem bij het blussen kwam vooral doordat het niet mogelijk was de brand vanuit de binnenkant te bestrijden, omdat het gewelf zich onder het dak bevond. Dit zagen we recent ook bij de brandbestrijding van de Notre Dame. De brandweer heeft een fantastische prestatie geleverd en in ieder geval de toren weten te behouden.

Het college onderschrijft het voorstel van de Inspectie om het rapport te delen om lering te trekken uit deze rapportage zodat ook andere gemeenten, veiligheidsregio’s en waterbedrijven de bluswatervoorziening kritisch kunnen bekijken en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen.

Zeker ook omdat gemeenten/veiligheidsregio’s voor de waterwinning afhankelijk zijn van 10 waterleveranciers in Nederland met ogenschijnlijk veel verschillende afspraken per gemeente met de regionaal georganiseerde brandweer. Bruikbare en vindbare bluswatervoorzieningen zijn onlosmakelijk verbonden aan een goede samenwerking tussen gemeente, regionale brandweer en de waterleidingbedrijven.

Het college stelt aan de agendacommissie voor om het onderzoeksrapport in de raadscommissie Algemeen, Bestuur en Middelen van 23 mei te bespreken. De Inspectie kan een toelichting op het rapport verzorgen.