AMSTERDAM - De Amsterdammers hebben zich uitgesproken over de nieuwe Huisvestingsverordening voor 2020. De nieuwe regels voor huisvesting worden naar aanleiding van de inspraakprocedure op onderdelen aangepast, maar de strekking blijft hetzelfde: de woningvoorraad en de leefbaarheid in de buurten beter beschermen. Zo voert het college onder meer een maximum aantal vergunningen in voor Bed&Breakfasts (B&B) en kamergewijze verhuur. De verordening wordt volgende maand behandeld door de gemeenteraad.

Woonwethouder Laurens Ivens: “In Amsterdam is er een schreeuwend tekort aan woningen. Veel woningen worden nu gebruikt als winstobject door toeristische verhuur of omgezet in kamers en voor maximale prijzen verhuurd. Een woning is bedoeld om in te wonen. Met dit pakket aan maatregelen willen we een bijdrage leveren aan het beteugelen van de gekte van de markt en het leefbaar houden van de stad. Afgelopen zomer hebben we de Amsterdammer gevraagd zich uit te spreken over de nieuwe regels. Dat heeft geleid tot nuttige aanpassingen.”

Bed&Breakfast
Omdat woningen en kamers schaars zijn, wil de gemeente voorkomen dat steeds meer woonruimten worden verhuurd via platforms als Airbnb, Booking of Expedia. Toeristische verhuur van woonruimten kan ook een negatief effect hebben op de leefbaarheid van de directe woonomgeving. Daarom moeten B&B’s vanaf 2020 een vergunning aanvragen bij de gemeente en wordt er per wijk een maximaal aantal vergunningen vastgesteld.

Het college heeft in de inspraakprocedure goed geluisterd naar de exploitanten van Bed&Breakfasts, en daarom de vergunningstermijnen verlengd. De vergunning was in het oorspronkelijke voorstel geldig voor vijf jaar. Dat wordt nu opgetrokken naar acht jaar (daarna moet een B&B-houder opnieuw een vergunning aanvragen). Voor B&B’s die voor 2019 zijn gemeld bij de gemeente, was een overgangsregeling van twee jaar voorgesteld, dat wordt nu vijf jaar. B&B’s die worden uitgeloot voor een vergunning mogen dus nog vijf jaar door als ze voor 2019 al bestonden.

Naar aanleiding van de inspraakprocedure is verder besloten huurders niet langer uit te sluiten van de mogelijkheid een B&B te exploiteren. Een huurder moet wel ten minste zes maanden op een adres wonen voordat, met instemming van de eigenaar, een vergunning kan worden aangevraagd. Op de vergunning wordt vermeld wie de B&B exploiteert en de vergunning kan niet overgaan op een nieuwe exploitant. Zo moet het lastiger worden dat één eigenaar meerdere B&B’s exploiteert door wisselende bewoners in te zetten.

Voorrang op huurwoningen
Verder wil het college naar aanleiding van de inspraakprocedure de voorrangsregeling voor huurwoningen uitbreiden. In de oorspronkelijke verordening was opgenomen dat alleen zorg- en onderwijspersoneel voorrang krijgt op een huurwoning. In de aangepaste verordening wordt nu opgenomen dat ook andere maatschappelijke beroepen, waar een tekort aan is, voorrang kunnen krijgen. Amsterdamse jongeren blijven ook in de aangepaste verordening voorrang houden op jongerenwoningen. Hiermee wil het college starters op de woningmarkt helpen.

Maximum aantal vergunningen kamerverhuur
Kamerhuur is voor veel woningzoekenden, zoals studenten en starters, een manier om, ondanks de overspannen woningmarkt, woonruimte te vinden. Maar kamerhuur heeft vaak wel negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de (directe) omgeving van de woning, met name voor de buren. Ook zijn er door het op grote schaal ‘verkameren’ en het omvormen van huizen tot kleinere woningen steeds minder woningen voor gezinnen.

Om te zorgen dat er in Amsterdam een goede balans blijft bestaan tussen kamers en zelfstandige (gezins)woningen en om de leefbaarheid te beschermen, zal de gemeente per wijk en gebouw vaststellen wat het maximum aantal vergunningen voor kamerverhuur is. De bestaande eisen aan geluidsisolatie voor huizen met drie kamers zijn afgeschaft. In de vergunningen die nog in dit kalenderjaar worden aangevraagd voor huizen met vier kamers, wordt opgenomen dat de verhuurder uiterlijk vanaf 1 juli 2022 aan de geldende geluidseisen moet voldoen. Hierdoor kunnen verhuurders dit jaar, totdat de nieuwe regels van kracht zijn, eenvoudig een vergunning aanvragen.

Amsterdam komt hiermee tegemoet aan de vaak onzekere situatie van huurders in onvergunde ‘verkamerde’ woningen. De gemeente wil voorkomen dat kamerhuurders op straat komen te staan omdat hun verhuurder geen vergunning heeft kunnen krijgen. Op de langere termijn zorgt het quotum ervoor dat de verhouding tussen gezinswoningen en ‘verkamerde’ woningen in balans blijft.

Onderzoek naar gebiedsverbod vakantieverhuur
De gemeente onderzoekt of de leefbaarheid in een aantal wijken dusdanig onder druk staat door de verhuur van woningen aan toeristen, dat het nodig is om in bepaalde gebieden vakantieverhuur volledig te verbieden. Wanneer blijkt dat de druk op een gebied te groot is, kan Amsterdam op basis van het voorstel in deze verordening voor dit gebied een verbod afkondigen.

Woonboten gelijkgesteld aan woningen
Een andere wijziging die per 2020 ingaat, is dat de regels uit de Huisvestingsverordening ook voor woonboten gaan gelden. Vanaf 1 januari 2020 geldt bijvoorbeeld dat ook eigenaren van woonboten hun boot niet meer dan 30 dagen aan toeristen mogen verhuren en niet zonder een vergunning als B&B mogen gebruiken.

Hoe nu verder?
De concept-Huisvestingsverordening 2020 wordt behandeld in de raadscommissie Bouwen en Wonen op woensdag 20 november 2019. De behandeling in de gemeenteraad is gepland op 27 november 2019. De nieuwe Huisvestingsverordening gaat in op 1 januari 2020.