AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de nieuwe participatieverordening, een lijst van heldere regels die ervoor moeten zorgen dat de participatie van Amsterdammers bij nieuw beleid overal binnen de gemeente hetzelfde is. De regels voor participatie zijn in Amsterdam in 2021 al vastgelegd in het beleidskader participatie en het beleidskader buurtrechten, maar er was nog geen juridisch kader. In de participatieverordening is nu vastgelegd aan welke proces- en kwaliteitseisen de participatie moet voldoen, zodat Amsterdammers weten waar ze op kunnen rekenen als ze participeren. De participatieverordening wordt de komende maand besproken in de raadscommissie en tijdens de raadsvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering): “Goede participatie en inspraak zijn belangrijke onderdelen van het democratisch proces. Met deze verordening lopen we vooruit op de landelijke verplichting voor gemeenten om vast te leggen hoe ze bewoners betrekken bij het maken van plannen en beleid. We leggen duidelijke regels vast, waar Amsterdammers én ambtenaren op terug kunnen vallen. Een belangrijke verbetering is dat we zorgen dat ondervertegenwoordigde groepen worden bereikt en daarmee ook alle perspectieven worden gehoord.”

Zorgvuldig en transparant

In de participatieverordening is vastgelegd hoe de gemeente burgers betrekt bij het maken van plannen en beleid, en hoe de gemeente met buurtplatformen en met initiatiefnemers die gebruik willen maken van buurtrechten, samenwerkt aan de ontwikkeling van de stad. De nieuwe participatieverordening heeft betrekking op drie vormen van participatie:

- Hoe de gemeente bewoners betrekt bij het maken van plannen en beleid (burgerparticipatie).

- Op welke manier de gemeente samenwerkt met bewoners die een initiatief voor hun buurt hebben (overheidsparticipatie), en

- Op welke manier de gemeente samenwerkt met groepen bewoners die zich hebben georganiseerd in een buurtplatform (netwerkparticipatie).

Participatiemonitor

Afgelopen maand heeft het college al ingestemd met de participatiemonitor. Deze jaarlijkse rapportage geeft inzicht in wat er allemaal gebeurt op het gebied van participatie in de gemeente Amsterdam. Het is een middel om te controleren of de participatie in de stad verloopt volgens de regels van de verordening en of er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Landelijke wetgeving

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer de wet Versterking participatie op decentraal niveau aangenomen, die gemeenten verplicht om in een verordening vast te leggen op welke wijze zij hun bewoners betrekken bij het maken van plannen en beleid. De wet wordt deze maand in de Eerste Kamer behandeld; daarna hebben gemeenten twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. De gemeente Amsterdam loopt met de vaststelling van de participatieverordening vooruit op het wetsvoorstel.

Participatie

De afgelopen jaren is er in Amsterdam meer veranderd op het gebied van democratische vernieuwing en participatie in de stad. Zo is onder meer gewerkt aan de invoering van buurtbudgetten, is de nieuwe referendumverordening vastgesteld en is in het coalitieakkoord opgenomen dat er in de huidige bestuursperiode drie burgerberaden worden georganiseerd.