AMSTERDAM - Amsterdam gaat haar Huisvestingsverordening fors wijzigen om zodoende meer tegenwicht te kunnen bieden aan de gekte op de woningmarkt. Met deze wijzigingen wil het stadsbestuur de woningvoorraad en de leefbaarheid van de buurten beter beschermen. Het college stelt in de Huisvestingsverordening 2020 de volgende maatregelen voor: quota voor Bed & Breakfasts, voorrang op huurwoningen voor lokale jongeren en zorg- en onderwijspersoneel en een goede balans tussen gezinswoningen en ‘kamergewijze verhuur’. De wijzigingen in de Huisvestingsverordening gaan deze week de inspraak in.

Woonwethouder Laurens Ivens: “In Amsterdam is er een schreeuwend tekort aan woningen. Veel woningen worden nu gebruikt als winstobject door toeristische verhuur of omgezet in kamers en voor maximale prijzen verhuurd. Een woning is bedoeld om in te wonen en niet als winstobject. Dit pakket aan maatregelen is nodig om de gekte van de markt te beteugelen en om Amsterdam leefbaar te houden voor iedereen.”

Quotum Bed & Breakfast
Omdat woningen en kamers op de woningmarkt schaars zijn, wil de gemeente voorkomen dat steeds meer woonruimten worden verhuurd via platforms als Airbnb, Booking of Expedia. Toeristische verhuur van woonruimten kan ook een negatief effect hebben op de leefbaarheid van de directe woonomgeving. De vaak gehorige Amsterdamse woningen zijn niet geschikt voor toeristisch verblijf, bijvoorbeeld vanwege het afwijkende dag- en nachtritme van toeristen. Daarom moeten B&B’s vanaf 2020 een vergunning aanvragen bij de gemeente en wordt er per wijk een maximaal aantal vergunningen vastgesteld. De vergunning is geldig voor vijf jaar. Voor B&B’s die zich voor 2019 hebben gemeld bij de gemeente is er een overgangsregeling van twee jaar: deze B&B’s kunnen nog twee jaar volgens de oude regels blijven bestaan, ook als ze worden uitgeloot voor een vergunning. Een andere belangrijke wijziging is dat alleen de eigenaar van de woning die daar zelf woont, de B&B mag exploiteren. Dit om te voorkomen dat één eigenaar meerdere B&B’s exploiteert.

Onderzoek naar gebiedsverbod vakantieverhuur
Daarnaast onderzoekt de gemeente of de leefbaarheid in een aantal wijken dusdanig onder druk staat door de verhuur van woningen aan toeristen, dat een algeheel gebiedsverbod op vakantieverhuur nodig is. Als het onderzoek klaar is, kan Amsterdam op basis van het voorstel in deze verordening een verbod afkondigen voor vakantieverhuur in een bepaald gebied wanneer blijkt dat de druk op het gebied te groot is.

Woonboten gelijkgesteld aan woningen
Een andere wijziging die per 2020 in gaat is dat de regels uit de Huisvestingsverordening ook voor woonboten gaan gelden. Dit zijn onder andere de regels voor kamerverhuur, B&B en vakantieverhuur. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2020 bijvoorbeeld dat ook eigenaren van woonboten hun boot niet over een vergunning voor B&B beschikken.

Voorrang op huurwoningen voor lokale jongeren en zorg- en onderwijspersoneel
Starters op de woningmarkt hebben steeds meer moeite met het vinden van een woning. Daarom ligt er nu een voorstel om Amsterdamse jongeren voorrang te geven op huurwoningen die specifiek voor jongeren zijn bedoeld. Daarnaast wil het college woningen aanwijzen waarvoor zorg- en onderwijspersoneel met een huisvestingsprobleem voorrang krijgt. Dit kunnen zowel sociale als middeldure huurwoningen zijn. Hiermee wordt de pilot met het huisvesten van jonge leraren omgezet in een structurele regeling.

Quotum kamerverhuur
Kamerhuur is voor veel woningzoekenden, zoals studenten en starters, een manier om, ondanks de overspannen woningmarkt, woonruimte te vinden. Het heeft wel vaak negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de (directe) omgeving van de woning, met name voor de buren. Ook zijn er door het op grote schaal ‘verkameren’ en het omvormen van huizen tot kleinere woningen steeds minder woningen voor (grote) gezinnen. Om te zorgen dat in de woningvoorraad van Amsterdam een goede balans blijft bestaan tussen kamers en zelfstandige (gezins)woningen en om de leefbaarheid te beschermen, zal met een quotum worden bepaald hoeveel vergunningen voor kamerverhuur de gemeente maximaal per wijk en gebouw kan afgeven. De bestaande eisen aan geluidsisolatie voor huizen met drie kamers worden per direct afgeschaft. In de vergunningen die nog in dit kalenderjaar worden aangevraagd voor huizen met vier kamers, wordt opgenomen dat de verhuurder uiterlijk vanaf 1 juli 2022 aan de geldende geluidseisen moet voldoen. Hierdoor kunnen verhuurders dit jaar, tot het quotum van kracht is, eenvoudig een vergunning aanvragen. Amsterdam komt hiermee tegemoet aan de vaak onzekere situatie van huurders in onvergunde ‘verkamerde’ woningen. De gemeente wil voorkomen dat kamerhuurders op straat komen te staan omdat hun verhuurder geen vergunning heeft kunnen krijgen. En op de langere termijn zorgt het quotum ervoor dat de verhouding tussen gezinswoningen en ‘verkamerde’ woningen in balans blijft.

Hoe nu verder?
De wijzigingen in de Huisvestingsverordening worden eind dit jaar in de gemeenteraad besproken. Amsterdammers kunnen het college laten weten wat zij vinden van de voorstellen. Dat kan van 1 juni 2019 tot en met 13 juli op www.amsterdam.nl/inspraak. Meer informatie over de voorstellen vindt u op www.amsterdam.nl/wonen. Reacties die na 13 juli binnenkomen, worden niet meegenomen. Na afloop van de inspraak worden de plannen definitief uitgewerkt en uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.