AMSTERDAM - Amsterdam is onverminderd populair. Het aantal inwoners stijgt en het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland neemt toe. Veel bezoekers van Amsterdam maken een rondvaart, het is de populairste attractie van de stad. Dat is goed voor Amsterdam, maar brengt ook overlast met zich mee. Het College van B en W presenteerde daarom eind 2018 nieuw vaarbeleid waarmee grenzen worden gesteld aan de drukte en de overlast wordt teruggedrongen. Aan de hand van een groot aantal inspraakreacties is de Nota Varen Deel 1 nu op een aantal punten aangescherpt.

Op de meeste van de zeventien aangekondigde maatregelen kwamen geen tot weinig reacties binnen. Maatregelen zoals het tegengaan van overmatig drankgebruik, het versterken van de handhaving en de aanpak van nautische knelpunten worden dan ook ongewijzigd doorgevoerd.

De meeste reacties gingen over drie maatregelen: het verbod op varen zonder vergunning met meer dan 12 personen, het nachtelijk vaarverbod en het nieuwe vergunningenbeleid voor de rondvaartboten. De inspraakreacties op deze onderwerpen waren uiteenlopend. Voor sommige insprekers gaan ze te ver, terwijl anderen ze juist toejuichen. Het verbod om zonder vergunning met meer dan 12 opvarenden te varen, blijft ongewijzigd. De reden is dat deze maatregel essentieel is om de overlast op het water te kunnen aanpakken.

Nachtsluiting wordt flexibel inzetbaar
Op een ander punt leidde de inspraak wel tot aanpassing. Dat geldt voor de voorgenomen nachtsluiting. Waar het verbod in de oorspronkelijke plannen een permanente maatregel betrof voor de binnenstad, is die na de inspraak veranderd in een flexibel inzetbare maatregel. Per gebied en per periode kan het College besluiten tot een afsluiting wanneer de situatie daarom vraagt, net zoals straten bij grote drukte kunnen worden afgezet.

Op momenten dat het college ervoor kiest om de nachtafsluiting in te zetten, zal die gelden van 0:00 uur tot 07:00 uur in plaats van de oorspronkelijke beoogde tijdspanne van 23:00 uur tot 07:00 uur. Het college zal definiëren welke gebieden in aanmerking komen voor de het nachtelijk vaarverbod. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Wallen, het Unesco erfgoedgebied en/of het stadsdeel Centrum.

Wethouder Dijksma: ‘We hebben goed geluisterd naar de reacties die we hebben gekregen op de plannen en doen daar ook iets mee. De aanpassing die we doorvoeren in de nachtsluiting is bedoeld om de proportionaliteit van deze maatregel te verbeteren. Om gebruikers van het water ook zekerheid te bieden over wanneer ze wel en niet ‘s nachts het water op mogen, onderzoeken we wat een redelijke termijn is om betrokkenen te informeren over een komende afsluiting.

Vergunningen eerlijk en transparant verdelen
Voor de manier waarop de gemeente de nieuwe exploitatievergunningen voor rondvaartboten gaat verdelen, zijn richtlijnen opgesteld. Er is voor gekozen de passagiersmarkt op te delen in vier segmenten, te weten groot, middel/klein, historisch/beeldbepalend en onbemand. Binnen elk van die segmenten worden vergunningen voor bepaalde tijd en door loting verdeeld in tweejaarlijkse tranches.

De gekozen systematiek is eerlijk, transparant, zorgt ervoor dat ook in de toekomst een divers aanbod van rondvaartdiensten beschikbaar blijft en garandeert het behoud van historische vaartuigen op de Amsterdamse grachten. Doordat de vergunningen voor een bepaalde tijd worden verleend en na afloop van de termijn weer worden herverdeeld, hebben nieuwkomers elke twee jaar de mogelijkheid om tot de markt toe te treden. Die open markt is een vereiste vanuit de Europese Dienstenrichtlijn.

In totaal zullen vergunningen voor maximaal 550 boten worden verloot. Die bovengrens is gebaseerd op de maximale drukte in de huidige situatie. Dit plafond is ingebouwd om de groei van de passagiersvaart te begrenzen.

Het nieuwe vaarbeleid bestaat uit twee delen. Het tweede deel zal later dit jaar worden voorgelegd aan de raad en gaat uitgebreider in op de op- en afstapplaatsen, ligplaatsen en het goederenvervoer over het water.