AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam komt met een nieuw steunpakket voor de cultuursector die langdurig geraakt is door de coronacrisis. Het pakket regelt extra noodsteun voor kunst- en cultuurinstellingen en broedplaatsen, extra budgetten voor het weer opstarten en toekomstbestendig maken van de cultuursector en extra ondersteuning van projecten van zelfstandig werkende kunstenaars/makers en kleine initiatieven via het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Voor het nieuwe steunpakket is tot het eind van het jaar een bedrag van ruim 12 miljoen euro gereserveerd.


Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): "De situatie in de sector is nog steeds nijpend. Het aantal bezoekers blijft achter. Volgens een laatste cijfer is bijvoorbeeld het museumbezoek in Amsterdam zelfs verder afgenomen, ondanks de versoepelingen van september. Het is zaak dat we nu als stad de sector blijven ondersteunen die zo belangrijk is voor onze inwoners, maar ook voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de stad. Amsterdam kan niet zonder cultuur, en daarom reserveren opnieuw een aanzienlijk bedrag om de culturele infrastructuur van Amsterdam in stand te houden. Het demissionaire kabinet heeft de steun aan de culturele sector veel te vroeg gestopt. Ik roep het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer dan ook op om de sector te blijven ondersteunen, want door de enorme verliezen kunnen we het als gemeente niet alleen."

Rijkssteun gestopt, herstel blijft uit
De gemeente Amsterdam heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis meerdere steunpakketten ingesteld. Deze pakketten ondersteunen instellingen en makers in aanvulling op de financiele tegemoetkomingen van de Rijksoverheid. Per 1 oktober 2021 zijn de generieke steunmaatregelen zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanuit het Rijk gestopt. Ook de specifieke steun vanuit de Rijksoverheid aan de sector is grotendeels ten einde gekomen, met uitzondering van steun voor festivals en evenementen en de aangekondige steun voor de nachtcultuur. Tegelijkertijd is er nog geen sprake van herstel in de sector. De bezoekersaantallen in Amsterdam blijven sterk achter, zowel uit het binnen- en buitenland. De reserves bij veel instellingen en individuele makers zijn verdampt. Het gemis aan publieksinkomsten wordt door de landelijke Taskforce culturele en creatieve sector landelijk geraamd op 1 miljard euro voor de tweede helft van dit jaar<1/>. Als culturele hoofdstad met de grootste culturele sector van het land wordt Amsterdam onevenredig hard geraakt.

Besteding nieuwe steunpakket
Net als het steunpakket van april 2021 richt dit steunpakket zich op niet-gesubsidieerde en gesubisidieerde instellingen. Een deel van het nieuwe steunpakket is voor gedeeltelijke compensatie van de verliezen die culturele instellingen lijden als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Uitgangspunt is en blijft dat de extra financiële steun daar terecht komt waar het het hardst nodig is. Ook broedplaatsen die in zwaar weer verkeren kunnen met het nieuwe pakket opnieuw noodsteun aanvragen. Daarnaast is er onder andere geld gereserveerd voor het ophogen van het budget voor projectsubsidies en het budget voor Cultuurleningen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Dit geld moet ten goede komen van onafhankelijk werkende makers en kleinere (waaronder buurtgerichte) initiatieven. Voor 2022 is extra budget nodig waarmee waarmee het totale bedrag voor dit steunpakket voor 2021-2022 op 14 miljoen euro komt. Dit extra budget is met name bestemd voor het ophogen van de budgetten van het AFK.

<1/> Raming Taskfoce culturele en creatieve sector 28 augustus 2021