AMSTERDAM - Het college van B en W geeft het nieuwe Pride beleid vrij voor inspraak. Pride Amsterdam, een initiatief vanuit de lhbtiq+ gemeenschap, is al vijfentwintig jaar onlosmakelijk verbonden met de stad en speelt nog steeds een belangrijke rol in de emancipatie van de lhbtiq+ community. De afgelopen jaren is gebleken dat er bij een deel van de gemeenschap behoefte bestond aan veranderingen op onderdelen van het Pride beleid. Tegelijkertijd was er, ook vanuit de gemeenteraad, behoefte aan herijking van het evenement. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen tijd uitgebreid gereflecteerd, veel gesprekken gevoerd, en geluisterd naar de wensen en inzichten van deze tijd en dit verwerkt in het nieuwe beleid.


Wethouder Touria Meliani (Evenementen en Inclusie en Anti-discriminatiebeleid): "De vrijheid om te zijn wie je bent, en lief te hebben wie je wilt, is ons grootste goed. Het college heeft er met dit nieuwe beleid voor gekozen om te behouden wat goed is, maar wel andere accenten te leggen. De belangrijke functie van de Pride als ontmoetingsplek van de lhbtiq+ gemeenschap met de stad moet blijven. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor gemarginaliseerde groepen, of zij die nog volop strijden voor zichtbaarheid, erkenning en acceptatie."

Het huidige beleidskader dateert uit 2011 en is aan herziening toe. De hoofdlijnen van het nieuwe beleid zijn reeds in maart 2022 vastgesteld. Met het nieuwe beleidskader worden stappen gezet naar een duurzame toekomst van Pride Amsterdam, en wordt het nog meer een evenement voor en door de hele lhbtiq+ gemeenschap. Ook is er goed gekeken naar de impact van het evenement op de stad, en naar overige wensen en behoeften van deelnemers, bezoekers en bewoners. Het aangepaste Pride beleid treedt in 2023 in werking. De Pride van dit jaar vindt plaats onder het huidige beleid.

Gesprekken en onderzoek

In een klankbordgroep zijn intensieve gesprekken gevoerd met en tussen vertegenwoordigers van groepen binnen de gemeenschap, waaronder de organisaties die deelnemen aan de allianties op het thema Zichtbaarheid en Pride en de BIPOC alliantie. Op basis van deze gesprekken zijn in maart van dit jaar de hoofdlijnen voor nieuw Pride beleid opgesteld en gedeeld met de raad. Vervolgens is het Pride beleidskader verder uitgewerkt, mede met input van resultaten van onderzoek door onderzoeksbureau R2Research.

Nieuw beleid: nieuwe richtlijnen voor inhoud en vorm

  • Het nieuwe Pride beleid regelt dat de organisatie van de Pride van af 2023 steeds meerjarig, voor de duur van vier jaar, wordt gegund aan de partij met het beste inhoudelijke plan die voldoet aan de eisen in het beleidskader.
  • Van de organiserende partij wordt verwacht dat er activiteiten worden georganiseerd die aandacht besteden aan de zichtbaarheid, acceptatie, emancipatie en veiligheid van de lhbtiq+ gemeenschap. Zij worden bij het evenement betrokken worden en krijgen zelf ook de mogelijkheid krijgen om delen van het programma op zich te nemen.
  • De gemeente vraagt, mede op advies van de geconsulteerde klankbordgroep, aandacht voor twee specifieke doelgroepen: transpersonen en bi-culturele lhbtiq+ personen die op verschillende manieren te maken hebben met uitsluiting en discriminatie.
  • De activiteiten worden goed worden gespreid over de stadsdelen, met ruimte voor kleinschaligere, inhoudelijke activiteiten, voor meer specifieke doelgroepen. Daarbij dienen grote publieksevenementen niet alleen in het centrum plaats te vinden.
  • Vanwege het belang van zichtbaarheid, ontmoeting en ook de hoge waardering blijven de botenparade en de straatfeesten ook in het nieuwe Pride beleid belangrijke onderdelen van het evenement, waarbij nadere voorwaarden worden gesteld en accenten verlegd.

Inspraakprocedure

Het nieuwe Pride beleid ligt ter inspraak van 7 juli tot 18 augustus. Na het zomerreces zal het beleidskader definitief worden vastgesteld. Partijen die interesse hebben om de Pride te organiseren worden alvast opgeroepen om zich voor 1 augustus te melden bij de gemeente om hun wensen en ideeën te bespreken.

Het nieuwe beleid zal van toepassing zijn op de organisatie van Pride Amsterdam vanaf 2023. De editie van dit jaar wordt nog voorbereid onder het huidige beleid. Pride Amsterdam 2022 vindt plaats van zaterdag 30 juli tot en met zondag 7 augustus. Het thema is 'My gender, my pride'.