AMSTERDAM - Met het vaststellen van het afwegingskader flitsbezorging heeft het college besloten waar en onder welke voorwaarden dark stores met flitsbezorging zich mogen vestigen. Wanneer de gemeenteraad een nieuw 'paraplubestemmingsplan' voor dark stores, na inspraak, heeft vastgesteld, kan met behulp van het afwegingskader bepaald worden waar en onder welke voorwaarden nieuwe vestigingen kunnen worden geopend. Ook voor bestaande vestigingen kan het afwegingskader gebruikt worden om te bepalen of deze al dan niet kunnen blijven.

Het college van B en W vindt dat de leefbaarheid in de wijken voorop moet staan en stelt daarom dat de vestigingen op plekken moeten komen waar de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk is uitgesloten.

Wethouder Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): "We hebben gezien dat de huidige vestigingen van flitsbezorgers met dark stores veel overlast voor de buurt geven, en geconstateerd dat het nodig is om beleid te maken. De klachten en overlast die er nu al zijn, laten zien dat in woonwijken deze vestigingen niet of nauwelijks te combineren zijn met een leefbare wijk. Wij willen daarom in woonwijken en gemengde wijken geen nieuwe vestigingen toestaan. Daarnaast zullen we op bedrijventerreinen ook toetsen of een dark store met flitsbezorging daar past."

Het afwegingskader onderscheidt drie categorieën: woonwijken, gemengde wijken en bedrijventerreinen. Voor de eerste twee categorieën zal de gemeente een 'nee, tenzij'- beleid voeren, voor de laatste categorie een 'ja, mits'-beleid.

Dit betekent dat in woongebieden en gemengde gebieden een dark store alleen gevestigd kan worden als de gemeente vindt dat de leefbaarheid in de buurt daar gegarandeerd kan worden. In het afwegingskader zijn de voorwaarden hiervoor gespecificeerd. Op bedrijventerreinen moet een dark store nog steeds voldoen aan eisen voor bijvoorbeeld representativiteit, het voorkomen van overlast en verkeersveiligheid.

De volgende stap is om een 'paraplubestemmingsplan' op te stellen. Tot dat moment geldt het voorbereidingsbesluit en kunnen geen nieuwe vestigingen worden geopend. Op bestaande vestigingen wordt indien nodig gehandhaafd. Op basis van het afwegingskader flitsbezorging wordt dan beoordeeld of voor een dark store van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.