AMSTERDAM - Wethouder Simone Kukenheim ging donderdag 16 maart, op de Dag van de Leerplicht, langs bij het Orion College om de leerlingen en docenten te feliciteren met dit resultaat.

Terugdringen van verzuim op scholen en voortijdig schoolverlaten is een speerpunt van de gemeente Amsterdam. Uit het jaarverslag Leerplicht over schooljaar 2015-2016 blijkt dat van de leerplichtige leerlingen in het voortgezet onderwijs in dat schooljaar 4,1% verzuimde. Dit is een toename van 0,9% ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Van de leerplichtige mbo’ers verzuimde 36,3% in 2015-2016, in het schooljaar 2014-2015 was dit 34,9%.

De lichte stijging van het verzuim wordt deels verklaard door het beter melden van verzuim door scholen. In het mbo en VSO is daar de afgelopen periode sterk op ingezet. De stijging kan echter niet volledig daardoor verklaard worden. Een gedeelte van dit verzuim wordt veroorzaakt door jongeren, die twee keer of meer verzuimden in het afgelopen schooljaar. Hier blijkt achterliggende problematiek, zoals thuissituatie, vaak een rol te spelen, samen met het jeugdhulpteam wordt extra aandacht besteed aan deze leerlingen om het verzuim aan te pakken.

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters - leerlingen die voor het behalen van een startkwalificatie van school gaan - is wel flink gedaald. Tachtig procent van de 23-jarige Amsterdammers heeft een startkwalificatie behaald.

Op het mbo is het verzuim met name onder 18+ jongeren hoog. Hier wordt het komend jaar extra op ingezet, met name met het mbo-jeugdteam. Die leerlingen zijn niet meer leerplichtig, maar toch spreken zorg/verzuimcoordinatoren van mbo en leerplichtambtenaren hen aan bij het eerste verzuim, volgens afgesproken methodiek. Ook ouders worden hierbij betrokken. Dit blijkt effectief.