AMSTERDAM - De Amsterdamse taximarkt is afgelopen jaren flink veranderd door de opkomst van online platforms. De partijen die actief zijn op deze zogenaamde bestelmarkt hebben te maken met andere regels dan partijen die klanten meenemen vanaf standplaatsen. Dat is onwenselijk. Daarom werkt het college van B en W met de Agenda Taxi 2020-2025 toe naar de situatie waarin gelijke regels gelden voor alle spelers. Daarnaast wordt het bestaande handhavingsbeleid voor de opstapmarkt aangepast.

Naast eenduidigheid voor alle partijen dragen de nieuwe regels ook bij aan de leefbaarheid van de stad. Die staat nu mede door de groei van het aantal taxi’s onder druk, met name in de weekenden in het centrum van de stad. Het aantal taxi’s op de gehele straattaximarkt is in 2019 gegroeid naar vijf- tot zevenduizend. In het centrum rijden ’s nachts regelmatig evenveel auto’s als overdag en dit zijn dan voornamelijk taxi’s. De groei van het aantal taxi’s leidt er bovendien toe dat ritten binnenhalen moeilijker is.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Het verbeteren van de taximarkt is een van de ambities van dit college. Dat is nodig omdat de huidige situatie niet toekomstbestendig is. Om de stad ook op dit vlak leefbaar te houden is het noodzakelijk om stappen te zetten. Dat doen we me dit nieuwe beleid.”

Slimme handhaving, intelligente toegang

De agenda Taxi 2020-2025 bestaat uit tien maatregelen. Naast het creëren van één pakket regels voor alle spelers, werken we aan integrale en slimme handhaving, intelligente toegang voor taxi’s en nieuwe vormen van standplaatsen. Met sommige dingen, zoals het realiseren van uitstootvrije taxistandplaatsen en verkeersmaatregelen rond het wallengebied, zijn we al begonnen. Andere maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt en kunnen pas op middellange termijn (2022) of langere termijn (2025) worden ingevoerd.

Duidelijker taakverdeling tussen gemeente en TTO’s

Naast de publicatie van de agenda voor de taximarkt wordt ook het bestaande handhavingsbeleid voor de opstapmarkt aangepast. Dat gebeurt per 1 april 2020. Dat is een noodzakelijke tussenstap op weg naar een nieuwe taxiverordening die nodig is om uiteindelijk gelijke regels voor alle chauffeurs te realiseren op de Amsterdamse taximarkt. Met de aanpassingen wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van de Toegestane Taxi Organisaties (TTO’s) en de verantwoordelijkheden van de gemeente. Daarbij komt er meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor TTO’s om hun chauffeurs te beboeten. Voor de TTO’s betekent deze beleidswijziging dat de gemeente actiever toezicht op hen houdt, en alleen op chauffeurs individueel waar het de zwaardere overtredingen betreft.

Inspraak Agenda Taxi

Het beleidsvoornemen Agenda Taxi wordt vanaf donderdag 14 november vrijgegeven voor inspraak.