AMSTERDAM - Het college van B en W heeft vandaag de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) Marineterrein Amsterdam voor het gebied vrijgegeven voor inspraak. Deze nota is opgesteld door de gemeente Amsterdam samen met het Rijk en vormt het kader voor de ontwikkeling van het gebied tot innovatieve stadswijk. In het gebied worden in samenwerking met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven nieuwe oplossingen voor stedelijke vraagstukken bedacht, getest en toegepast.

Wethouder Victor Everhardt (Marineterrein): "In dit historische gebied komt een nieuw, groen en duurzaam stuk stad. We gaan, nu Defensie het grootste deel van het terrein gaat verlaten, het Marineterrein ontwikkelen tot een wijk om in te wonen, werken, leren en recreëren. Een gebied waar alles in het teken staat van innovatie en oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Een prachtige aanwinst voor de stad, omgeving en Amsterdammers."

Het Marineterrein, gelegen aan de oostkant van het centrum van Amsterdam, was vanaf 1655 in gebruik bij de Admiraliteit van Amsterdam en haar opvolger, de Koninklijke Marine. In 2013 en 2017 hebben Defensie en Amsterdam afgesproken dat een groot deel van het terrein, dat nu nog in gebruik is door Defensie, beschikbaar komt voor de stad. Rijk en gemeente trekken samen op in het maken van toekomstplannen voor het Marineterrein. Defensie zelf blijft aanwezig met een compacte kazerne en een sportveld, waar een helikopter kan landen, maar waar ook bewoners kunnen sporten.

In de nieuwe wijk zal ruimte zijn voor ongeveer 800 woningen, 2300 arbeidsplaatsen voor kleinere innovatieve bedrijven en voor ongeveer 1400 studenten en onderwijspersoneel. Er is veel plek voor kunst en cultuur, en voor sport. De nieuwe buurt ligt in een groene, waterrijke en autovrije omgeving, met een park aan het water van het Oosterdok. 70 procent van het terrein zal onbebouwd blijven.

Het Marineterrein blijft een plek voor innnovatie, experimenteren en talentontwikkeling. Maar het is ook een historisch gebied, en die geschiedenis zal zichtbaar aanwezig blijven. Alle monumenten, waaronder het Poortgebouw, de voormalige timmerwerkplaats, het Officiersgebouw en de Commandantswoning en -gebouw, blijven behouden. Karakteristieke gebouwen worden zoveel mogelijk behouden, net als bomen die er al lang staan en bepalend zijn voor het beeld.

Het Marineterrein bestaat straks uit drie deelgebieden: het Stadspark langs het water aan het Oosterdok, het Dok waar het merendeel van de bebouwing komt en de nieuwe kazerne van Defensie in de noordoosthoek van het terrein. Er zijn veel doorzichten op het water en veel openbare kades. In het Stadspark komt een campusachtige opzet met veel groen rondom de gebouwen. Het Dokplein wordt een centraal ontmoetingsplein. Alleen de kazerne van Defensie blijft, met uitzondering van het sportveld, niet-openbaar gebied.

De bebouwing wordt 20 tot 30 meter hoog, met daarnaast enkele gebouwen van 40 meter hoog, en daken zullen een gebruiksfunctie krijgen (groen of terras). Voorstellen worden getoetst aan de zichtlijnen vanuit de Grachtengordel als Unescowerelderfgoed. Voor wonen geldt de verdeling 40-40-20 (40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur en 20 procent dure huur & koop)

In de plannen is veel aandacht voor leefbaarheid en voor duurzaamheid. Het Dok en Stadspark worden autovrij gebied met logistieke hubs op het terrein aan de Dijksgracht (met afmeerplek) en de Kattenburgerstraat. Logistiek en distributie vindt zo veel mogelijk plaats via het water.

De energiehuishouding van de bebouwing is op langere termijn klimaatneutraal. De nieuwe bebouwing is vanaf het begin gasloos en ook voor de bestaande bebouwing is dat de ambitie. Stromen van afval worden (op termijn) circulair en er komt ook een circulair systeem voor gebruikswater. Biobased bouwen, hergebruik van bestaande materialen en minimale milieulast zijn de uitgangspunten.

Inspraak en vaststelling

Het gesprek met de omgeving is en blijft een heel belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het Marineterrein. De inspraakperiode vindt plaats van 16 november 2021 tot en met 17 januari 2022. Tijdens deze periode kunnen omwonenden en andere betrokkenen een zienswijze indienen. Op basis van de inspraak wordt de NvU uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 plaatsvinden.

De conceptnota en meer informatie over de inspraakprocedure is te vinden op: amsterdam.nl/marineterrein