AMSTERDAM - Zeeburgereiland en IJburg groeien de komende jaren fors. De gemeenteraad heeft in 2017 zowel het investeringsbesluit voor de Sluisbuurt genomen als het besluit om land te maken voor het eerste deel van IJburg 2. Het college van B en W heeft in februari 2018 het principebesluit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Oostflank genomen. Dit besluit was vooruitlopend op een overkoepelend Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg. Op 15 mei jl. heeft het college dit Mobiliteitsplan vastgesteld.

In navolging van eerdere besluitvorming wordt een pakket aan mobiliteitsmaatregelen voorgesteld om de groei van dit gebied het hoofd te bieden. Op Zeeburgereiland en IJburg vindt de grootste gebiedsontwikkeling van de stad plaats. Het aantal woningen gaat hier verdrievoudigen. Een pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de eilanden nu en in de toekomst bereikbaar blijven.

Wethouder Litjens (Verkeer en Vervoer): “Tot 2025 komen op het Zeeburgereiland en IJburg 10.000 nieuwe woningen en tot 2038 in totaal ongeveer 22.400 nieuwe woningen. Daarnaast staat circa 350.000 m 2 aan voorzieningen, winkels, kantoren, bedrijven en scholen gepland. Zonder maatregelen kan het bestaande vervoersysteem deze groei niet verwerken. Zowel voor de huidige als voor de toekomstige bewoners moeten we zorgen dat het prettige, mooie en leefbare gebieden zijn en blijven. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het gebied goed bereikbaar is. Dit mobiliteitsplan voorziet in oplossingen voor de fiets, het openbaar vervoer en de auto, maar ook op het gebied van mobiliteitsgedrag en smart mobility.”

Maatregelen voor OV, fiets en auto
Het openbaar vervoer krijgt verlengde trams en er wordt geïnvesteerd in het verlengen van de perrons. Ook wordt de IJtram doorgetrokken naar de nog aan te leggen eilanden van IJburg. Daarnaast zijn er nieuwe hoogwaardige verbindingen nodig zodat meer bestemmingen in Amsterdam, en van en naar de regio, per OV te bereiken zijn. Wat betreft de huidige infrastructuur wordt de betrouwbaarheid van de IJtram verbeterd en het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg aangepast voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer.

Om de eilanden per auto bereikbaar te houden is onder andere uitbreiding nodig van de capaciteit van de IJburglaan tussen de A10 en Haveneiland. Daarnaast wordt de komende jaren gemonitord of een aanpassing van het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg nodig is. Verbreding van de op- en afritten van de A10 zal op termijn ook onvermijdelijk zijn. Daarnaast komt er een ongelijkvloerse tramkruising bij de westelijke oprit A10.Ook wordt de Overdiemerweg voor auto- en fietsverkeer opengesteld. Voor fietsers worden de doorgaande routes naar Oost en Noord geoptimaliseerd, zoals betere opgangen naar de Amsterdamsebrug en de Schellingwouderbrug en verbetering van bestaande routes. Bij de HOV-haltes komen fietsparkeerplaatsen om het voor- en natransport te verbeteren.

Smart Mobility
Er wordt geïnvesteerd in maatregelen gericht op gedrag en smart mobility zoals een lage parkeernorm en parkeren op afstand, een E-fiets stimuleringsprogramma en een proeftuin met concepten op het gebied van deelauto’s en de inkoop van mobiliteit in plaats van zelf aanschaffen van transportmiddelen door consumenten (MaaS).

Proces
Het plan wordt naar verwachting nog voor de zomer besproken in de raadscommissie. Na de vaststelling van dit plan wordt gestart met de uitwerking van de eerste maatregelen. Per maatregel besluit het de raad over de kosten (voorbereidings-/ en investeringskosten) en de dekking.

Kosten
Bij deze grote mobiliteitsopgave hoort ook een flinke investering; het voorgestelde pakket aan maatregelen heeft een geraamde investeringsomvang van circa € 645 miljoen, exclusief investeringen aan de A10. Van dat bedrag is ongeveer € 355 miljoen nodig voor het opwaarderen van OV, € 176 miljoen voor fietsmaatregelen en € 114 miljoen voor het autoverkeer. Wethouder Litjens: “Dit zijn forse bedragen, maar ze zijn proportioneel in verhouding tot de eveneens forse gebiedsontwikkeling: er wordt immers een stuk stad ter grootte van een middelgrote gemeente bijgebouwd. Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om financiering voor dit pakket in hun meerjarenbegroting en investeringsagenda’s te regelen. Daarnaast wordt gekeken of het Rijk mee kan betalen aan de maatregelen voor de A10.”