AMSTERDAM - De luchtkwaliteit in Amsterdam is vorig jaar verder verbeterd en voldoet nu in de hele stad aan de wettelijke Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Amsterdam kent in 2020 geen knelpunten oftewel overschrijdingslocaties meer en bereikt daarmee een belangrijke mijlpaal. Dit blijkt uit de nieuwste publicatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De ambities van Amsterdam gaan echter verder.

Wethouder De Vries (Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit): ''Goede luchtkwaliteit is een belangrijke pijler een prettige en leefbare stad. De behaalde mijlpaal is een belangrijke stap, maar we zijn er nog niet. We streven ernaar om ook de nieuwe strenge luchtkwaliteitsnormen van de wereldgezondheidsorganisatie te bereiken. Deze normen komen voort uit de nieuwste kennis over onze gezondheid. Dit college heeft daarom de ambitie om in 2030 alleen nog uitstootvrij verkeer rond te hebben rijden in Amsterdam, in 2025 worden al de eerste uitstootvrije zones ingevoerd.''

Amsterdam steekt veel energie in de verbetering van de luchtkwaliteit. De stad is een koploper op het gebied van elektrisch vervoer en kent milieuzones voor het weren van personenauto's, vrachtwagens, bestelbussen, autobussen, taxi's en brom- en snorfietsen die oude vervuilende motoren hebben. Dat beleid heeft geleid tot minder uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en roet. Naast het ingezette beleid hebben in, mindere mate, ook externe invloeden zoals weer en wind en coronamaatrelen invloed gehad op de luchtkwaliteit. Als gevolg van deze maatregelen nam onder andere het aantal voertuigkilometers op de weg sterk af. Dit maakte de lucht vorig jaar nog net even wat schoner.

Rekenmodel en metingen
De resultaten zijn terug te zien in het NSL-rapport. Het RIVM gebruikt een rekenmodel waarvoor de gegevens worden aangeleverd door het Rijk, provincie en gemeenten. De berekeningen vormen de wettelijke toetsing van de luchtkwaliteit aan de Europese grenswaarden. Deze grenswaarden worden uitgedrukt in jaargemiddelden concentraties.

Het NSL laat zien dat de norm voor NO₂-concentratie (stikstofdioxide) in Amsterdam nergens meer wordt overschreden. In 2019 waren er nog wel drie knelpunten, alle drie op de drukke straat de Stadhouderskade. Voor de andere gemonitorde stoffen (fijnstof; PM10 en PM2.5) geldt dat Amsterdam al jaren voldoet aan de EU-grenswaarden.

Meer informatie

De NSL-rapportage is te vinden op de website: https://www.nsl-monitoring.nl/rapportages-en-documenten