AMSTERDAM - De inspraak op de Overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een reactie te geven. Alle op tijd binnengekomen reacties worden gebruikt om de regeling aan te scherpen en worden meegegeven aan de gemeenteraad bij de besluitvorming.

De gemeente verwerkt alle inspraakreacties in een zogenoemde Nota van Beantwoording. Daarin komt een samenvatting van alle reacties. Per thema wordt aangegeven of dit heeft geleid tot een aanpassing van de Overstapregeling. Na verwerking van de inspraakreacties legt het college de Overstapregeling met de Nota van Beantwoording voor aan de gemeenteraad.