AMSTERDAM - De sterke groei van het fietsverkeer en het toenemende scootergebruik leiden tot steeds meer geparkeerde fietsen en scooters in de openbare ruimte. Met de ‘Nota Parkeernormen fiets en scooter’ moeten parkeervoorzieningen voor fiets en scooter op nieuwe locaties van o.a. kantoren, onderwijs, horeca- en uitgaansgelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte, een rustigere straatbeeld en meer ruimte voor voetgangers, groen en verblijfsplekken.

De Nota Parkeernormen Fiets en Scooter verplicht initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en herontwikkelingen in hun ontwerp rekening te houden met voldoende parkeervoorzieningen voor fietsen. Het gaat daarbij om niet- woonfuncties zoals kantoren, horeca, onderwijs en uitgaansgelegenheden. De parkeervoorzieningen op eigen terrein zijn bestemd voor de eigen werknemers en voor bezoekers die langer dan 1,5 uur parkeren.

Voor scooters zijn er richtlijnen opgenomen. Of dat ook bindend beleid wordt hangt af van hoe het scooterverkeer zich de komende 2 jaar ontwikkelt.

Bouwbesluit vervalt, gemeentelijk beleid ontstaat

Op dit moment geldt het landelijk geldende Bouwbesluit, dat stallingsruimte eist voor nieuw te bouwen woningen en ook voor nieuw te bouwen niet-woonfuncties. Het rijk heeft echter besloten de landelijke eis voor niet-woonfuncties te laten vervallen met ingang van 2022. Gemeenten die deze eis willen handhaven, moeten daarvoor beleid opstellen. Voor woningen blijft het Bouwbesluit van kracht. Voordeel van gemeentelijk beleid ten opzichte van het huidige Bouwbesluit is dat de gemeente eigen normen kan opstellen die afgestemd zijn op het intensieve Amsterdamse fietsgebruik. Op het moment dat de gemeente regels over fietsparkeren heeft laten vastleggen in een bestemmingsplan, vervalt de eis uit het Bouwbesluit.

Inspreken

De inspraakperiode voor de Nota parkeernormen Fiets en Scooter loopt van 2 november t/m 14 december 2017. Inspreken op het plan kan op twee manieren:

  • Via het inspraakformulier
  • Via post: Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte t.a.v. R. Hilhorst / Inspraak Nota Parkeernormen Fiets en Scooter, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden opgenomen in de definitieve Nota Parkeernomen Fiets en Scooter.

De Nota van Beantwoording wordt dan samen met de nota voorgelegd aan het college van B&W en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting is dat in het eerste half jaar van 2018.